فاجعه ی کوچ مسلمانان به غرب- نوشته ء : اسمعیل فروغی

   اسماعیل  فروغی  مرگ اندوهبار و دردناک پسر سه ساله ی سوری در دریا و کوچ فاجعه بار مسلمانان از سرزمینهای پدری شان بسوی اروپای غربی ؛ قبل از همه مایه ی شرم برای دولتمداران غاصب کشورهای اسلامی ــ بخصوص کشورهای عرب حوزه ی خلیج فارس است .   دولتمداران فاسد و عیاش کشورهای عرب حوزه ی خلیج فارس که هرسال صد ها میلیون دالر را صرف عیاشیها و تن پروریهای خود و بسته گان خویش مینمایند ، با بیشرمی تمام ، نتنها فقط نظاره گر این فاجعه ی کوچ مسلمانان از خانه هایشان هستند  ؛ بلکه هنوزآتش بیشتربه هیزم جنگهای خانمانسوز کشورهای مسلمانی چون سوریه ، عراق ، افغانستان ، لیبیا و یمن هم میریزند . تا کنون هیچ کشور ثروتمند مسلمان ــ بویژه کشورهای ثروتمند عرب حوزه ی خلیج فارس حاضر نشده اند تا حداقل خیمه و خرگاهی برای پناهجویان جنگ در کشورهایشان برپا داشته ، بروی کودک مریض و محتاجی دست ترحم بکشند . 

   

    زیاد از باورم دور نیست که  خانم انگلا مرکل نخست وزیر کشورآلمان ، ازین مسأله هوشیارانه استفاده ی ابزاری نموده ، گفته باشد  : « کودکان مانرا باخبرخواهیم کرد که پناهجویان و آواره گان مسلمان از کشورهای سوریه و عراق به ما پناه آورده اند ، درحالیکه مکه به آنان نزدیکتر بود . »

اگر این سخنان خانم مرکل دقیق باشد یا نباشد ، کوچ میلیونی و بیسابقه ی مسلمانان بسوی غرب و بی باوری آنان نسبت به نظامهای فاسد ، امیران و حاکمان غاصب کشورهای اسلامی ، یک واقعیت است ــ یک واقعیت تلخ . و در پهلوی آن بی پروایی شرمآگین امیران و حاکمان فاسد و عیاش کشورهای اسلامی دربرابر این فاجعه ی بزرگ و بیمانند انسانی ،  خود گویای حقیقت روشن موجودیت  انساندشمنی و بیعدالتی در نظامها و جوامع اسلامی بخصوص کشورهای عرب حوزه ی خلیج فارس میباشد 

     شکی نیست که درین میان غربیها با یک تیر چند نشان میزنند : هم باورمسلمانان را بچنگ آورده ، بیزاری نسبت به حتا ارزشهای دینی را درمیان شان ترویج مینمایند ؛ و هم با جذب پناهنده گان در جوامع خویش ، کمبود و خالیگاه بزرگ منابع انسانی و کدری شانرا پر میسازند .                 

  مگراین غربیها در رأس ایالات متحده ی امریکا نیست که از دهها سال به اینسو ، بخاطر دست یافتن به اهداف شوم و غرض آلود شان ، به بهانه های گوناگون و با ایجاد و حمایت گروههای تندرو اسلامی ، آتش جنگ و خونریزی را درکشور های اسلامی برافروخته ، هم جنگ فکری ــ عقیدتی شانرا بخوبی به پیش میبرند و هم با ایجاد وهم و ترس برای دولتهای ثروتمند عرب ، میلیارد ها دالر سلاح و مهمات مرگبار خویش را به آنان بفروش میرسانند  ؟                   دوستی از سرِ شوخی و یا به اتکای درک دقیقش از اوضاع جهان برایم میگفت : بزودی ما شاهد کوچ و پناهگزینی شهروندان کشورهای ثروتند عرب بویژه عربستان سعودی هم ، به غرب خواهیم بود . هرچند این مسأله مضحکه به نظر میآید ؛ اما من نیز آنرا از امکان دور نمیبینم . وقتی به جنگ نابرابر یمن نگاه میکنی که چگونه دول ثروتند عربستان سعودی ، امارات متحد عربی و قطر از یکسو مشغول جنگ بی مفهوم شده ، ویران میکنند و آدم میکشند و از جانب دیگر میلیارد ها دالر اسلحه و مهمات مدرن امریکایی و غربی را خریداری مینمایند ؛ به این حقیقت دست مییابی که : جهان اسلام با دستان حاکمان و رهبران غاصب ، سودجو و نابخرد شان ، هنوزهم در منجلاب جنگ و خشونت غرق خواهد شد و مسلمانانِ درخواب خفته  بازهم ازهمان امرا و رهبران غاصب و غارتگرشان حمایت خواهند نمود . و هیچ از امکان دورنیست که روزی ثروت غصبی آل سعود هم به پایان رسیده ، بوسیله ی حامیان امریکایی شان سر به نیست شوند و مردمان شان همچون مردمان سوری ، عراقی و لیبی راه دیار غرب را درپیش بگیرند .       

به باورمن فاجعه ی کوچ میلیونی مسلمانان از خانه های پدری شان به غرب ، این حقایق  بزرگ را بیشتر به نمایش گذاشت که : ــ  اول ، بنیادگرایان اسلامی خطرناکترین دشمنان آرامش بشریت بوده ، دستیابی آنان به کمترین پیروزی ، فقط مرگهای هولناک ، ویرانی شهرها و تمدنها ، سلب آزادی و کوچهای میلیونی را به ارمغان میآورد .                       دو –  دیگراینکه ، امرا ، پادشاهان و رهبران کشورهای اسلامی ــ بخصوص رهبران کشورهای عرب خلیج فارس ـ از عاطفه ی بشری و اخوت اسلامی فرسنگها فاصله دارند .                    

سوم – اینکه ،بسیاری دولتمردان و شهروندان عادی کشورهای غربی با برخورد انساندوستانه در برابر پناهگزینان مسلمان ، برتریهای عاطفی و انسانی شانرا نسبت به دولتمردان غاصب و شهروندان مسلمان کشورهای عرب حوزه ی خلیج فارس به اثبات رسانیدند .  و این زمانی بیشتر به حقیقت نزدیک شد که پاپ رهبر کاتولیکهای جهان از هرخانواده ی مسیحی تقاضا کرد تا مسوولانه به یاری پناهگزینان مسلمان بشتابند .                                                                                                                    پایان ــ سپتامبر 2015