سایت مـــاریـــا دارو عیـد ســعـیــد قــربـان را به همه دوستان مبارک باد میگوید

          زسرشک دیده خاک عرفات را بشویم      به مناویا به مشعر به کجا تورا بجویم ؟
تو اگر به من کنی  پشت ٬ چه کسی  به من  کند رو ؟ –  من اگر به  تو نگویم به که درد خود بگویم

90231187481887385374

                 الهی:تا با تو آشنا شدم،از خلایق جدا شدم،در جهان شیدا شدم،نهان بودم،پیدا شدم…

                       دی آمد و هیچ نامد از من کاری       و امروز ز من گرم نشد بازاری

                       فردا بروم بی خبر از اسراری          نا آمده به  بُدی از این بسیاری

                                            خــواجــــه عـــبــدالله انـــصاری