عید سعید قربان قربانی: نورالدین همسنگر

nooruddinhamsangar
عید قربان آمد ومن می شوم قربان تو
صدقهءموی سیاه تا کمر افشان تو
بیتو این دنیا مرا خالی زرنگ آرزوست
کی شود فرصت بیایم یک شبی مهمان تو

از دل تنها زدایم سوز پنهان غمت
دیده بکشایم پناه لطف بی پایان تو
از صفای عشق این خانه چراغانی کنم
بسترم از سینه داغ آفت هجران تو
شام دلگیر سیاهم را چو خورشیدی بتاب
تا چراغ دل فروزد زآتش پنهان تو
گر تو آیی در برم بیمی ندارم از قضا
سرنوشتم را گره بندم ره فرمان تو
گوهر نقد روانم را نهم خاک درت
عاشقانه جان دهم در گوشهء زندان تو
گر دهی یک جرعه ای جام وصالت ای پری
ورُفتم ازپا به سر آیم پی جولان تو
عید قربان آمد و بهتر ز جان خواهی اگر
هر چه از بود نبودم می کنم قربان تو.
هالند- سپتمبر ۲۰۱۵
نورالدین همسنگر