اسلام ومسلمانان درروسیه « قسمـت دوم» :دکتــور علی احـمــد کـــریــمــی

karimi ahmad ali صحنه سازان واکثرا کارشناسان ونویسندگان سالهای 1990 روسیه بعد ازرژیم شوروی فهم وبینش لازم درباره اسلام نداشتند وباتقلید های تنگ نظرانه ازغرب عملیات تروریستی و تخریبکارانه وهابیهارا بدون توجه به تاریخ وویژگی های فرهنگی روسیه به اسلام مرتبط میگردانیدند و با این روش تقلیدی  افکارعمومی روسها وسایرادیان را برعلیه اسلام ومسلمانان تحریک می  نمودند واین تحریکات حتی  حساسیت کاذبانه مقامات امنیتی روسیه را برعلیه اسلام ومسلمانان برانگیخته بود و ارزیابی اسناد ومدارک مردم توسط پولیس درخیابان ها وخانه هابراساس ملیت وقومیت صورت میگرفت وشهروندان قفقازبنام سرسیاه

ها بدون دلیل توهین واهانت وبازداشت میگردیدند ،روحیه ضد قفقازی ها ومسلمانان درشهرهای بزرگ روسیه بیش ازحد گردیده بود ونژادگرایان روسیه با شعار فاشیستی نوین که  روسیه برای روسهاست به هرجا ازخشونت برعلیه سرسیاه ها وازآن جمله مرتکب قتل وکشتارمهاجرین مسلمان ازجمهوری های آسیای میانه میگردیند. اسلام هراسی واسلام ستیزی درکنار  بحرانهای سیاسی واقتصادی روسیه را دچارهرج ومرج خطرناک گردانیده بود.اسلام هراسی وسیله پردرآمد برای نظامیان جنگ طلب وسیاستمداران جاه طلب گردیده بود، در جنگ اول ودوم چچن ازسال 1994 تا1996 درحدود ده هزارنظامیان روسیه کشته وصدهزارمردم معمولی تلف گردیدند وشهرگروزنی کاملا ویران گردید. بوریس یلتسن نخستین رییس جمهور روسیه درجنگ چچن مجبور به امضاء قرارداد خسایورد گردید که براساس آن استقلال چچن را چون جمهوری ایچکرییا رسمیت بخشید.  با انتخاب ولادیمرپوتین درسال 2000 جنگ درچچن خاتمه یافت وتمامیت ارضی روسیه محفوظ ماند. شهرگروزنی امروزاززیبا ترین شهرهای روسیه است،درگرزونی کلیه قوانین شرعی اجرامیگرد ودراین شهر بزرگترین وزیباترین مسجد  که ازعجایب مهندسی درقرن حاضراست اعمارگردیده است ومردم مسلمان چچن وهابیت وافراطگرایان را که دست به قتل وخون اهالی معمولی وبیگناه می زنند دشمن اسلام وقران میدانند.  روسیه درسال 2003  میلادی چون عضوناظردرکنفرانس اسلامی پذیرفته شد که57 کشوراسلامی درآن عضویت دارند ویکی ازسازمان های معتبردرجهان محسوب میگرد که نمایندگان آن درسازمان ملل واتحادیه اروپا حضوردارند. این عضویت باعث تحکیم وتقویت مجدد روسیه بعد ازشوروی با کشورهای اسلامی گردید. اسلام بگونه یک آئین جوان نیروی محرک وبالنده دارد،افزایش زاد وولد درخانواده های مسلمانان وطرززندگی اسلامی، خودداری ازمشروبات الکلی باعث افزایش جمعیت وکاهش طلاق گردیده  واین تحرک وبالندگی انگیزه نگرانی در کشورهای غرب گردیده است. طبق آماررسمی سال 2010 میلادی اسلام یک ملیارد ونه صد میلون پیروداشت وتا سال 2050 جمعیت مسلمانان به دوملیاردوهشتصد میلون افزایش خواهد یافت وده هامیلون مسلمان درکشورهای غربی جاگزین گردیده اند. ادیان رسمی روسیه مانند اسلام، مسحیت ارتدکس، یهودیت وبودایی بطورهمآهنگ درباره نقش ادیان درحیات سیاسی،اجتماعی،اقتصادی، مشکلات وخواسته های جدید عصر همکاری دارند واختلاف ها رابابرگزاری کنفرانس های علمی درتالارها موردبحث وگفتگو قرارمیدهند  موضعکیری های ریالیسم وخوداری دولت ازمداخله به اصول ومقدسات اسلامی و زندگی شخصی مسلمانان  ضامن وحدت ملی روسیه درداخل واحیای تقویت روابط ازدست رفته آن به کشورهای اسلامی گردیده است،روسیه بافراگرفتن از تجارب تلخ وخونین درقفقازو تجدید نظردر حل مسایل ملی ومذهبی توانست توافق وتفاهم رامیان ادیان واقوام گوناگون درداغ ترین نقاط کشورتامین نماید، روسیه  بعدازالحاق جزیره کریما که مروارید تاج امپراتوری تزارهای روس محسوب میگردید  زبان تاتارهای مسلمان این جزیره رابا زبان های روسی واوکراین زبان رسمی اعلام نمود وبا این عمل توانست رضایت مسلمانان این جزیره راکسب نماید. پیدایش داعش باعث مشکلات چالش برانگیزبروسیه گردیده است.  علمای ادیان رسمی روسیه ومخصوصا علمای اسلامی داعش رادشمن اسلام، قران و بشریت میدانند، کارشناسان ونخبگان روسیه داعش را چون پروژه مشترک امریکا،انگلس واسرائیل محکوم می نمایند واین کشورهارا مشوق ومقصر تروریسم وتجاوزبه کشورهای که از سیاست امریکا  درامورداخلی خود اطاعت نمی نمایند میدانند. دولت روسیه داعش رامانند ناتو تهدید به امنیت ملی خودمی پندارد به دلیل آنکه به گروه داعش، روسها،چچن ها،تاتارها،ازبک ها،تاجکها وقزاقها پیوسته اندوزبان روسی مهم ترین زبان مشترک آنها گردیده است، واینکه روسیه از جنگ با داعش چرا در خارج ازقلمروخود  حمایت  مینماید بخاطر آن است که سیاست دوگانه وروش فاجعه انگیز غرب را درمبارزه باداعش مخالف منافع خود درمنطقه وکشورهای آسیای میانه میداند. کارشناسان نظامی وتحلیل گران غرب سخنان ولادیمیرپوتین رادراجلاسیه سران کشورهای قرارداد امنیت دستجمعی در15 سپتمبر2015 درشهردوشنبه مبنی به کمک های نظامی به سوریه چون ضربه جدید پوتین به اوباما بعد ازبرگردانیدن کریما بروسیه  تفسیرنمودند، که هدف پوتین درمانورجدید متقاعد گردانیدن سران غرب به امضاء توافق نامه موقتی برای باقی ماندن اسد درقدرت است،چون برکناری اسدد مهم ترین متحد روسیه  نقش ونفوذ روسیه را درخاورمیانه ضعیف میگرداند وهمزمان هدف مانورجدید پوتین دورگردانیدن توجه امریکا ازاوکرین و فضا سازی برای مذاکرات سیاسی باامریکا ولغو تحریم های اقتصادی است. .روسیه به سردی روابط ومقابله جویی باغرب علاقمند نیست اما برای مقابله به حوادث غیرمترقبه آمادگی دارد.

دکتورعلی احمد کریمی– مسکو