انتظار نوشته : نذیر ظفر

ظفر

چــــشم سبز تو نو بهار منست

خط و خال تو در شکار منست

کشــــــــته گردم به تیغ ابرویت

در صف عا شقان شعار منست

لب تو لعل ای از بد خشان است

رخ تـــــو لا له ای مزار منست

با تو هـــــر گز نمی رسم لیکن

خوشتر از وصـل انتظار منست

با ختـــــم جان و دل اگر عمری

زنده گــی بازی در قمار منست

از نصیحت ز بسکه خسته شدم

بازی گوشی همیشه کار منست