سنگسار. : نوشته – نذير ظفر

زندگی  ومرگ  رخشانه

نا مرد ها بفرق زنان سنگ مي زنند

تكبير گفته خنده كنان سنگ مي زنند
در هيچ ديني نيست چنين وحشت تمام
سنگسار ميكنند و عيان سنگ مي زنند
مشتي چلي و طالب و داعش ز اوج جهل
بر شيشه اي خداي جهان سنگ مي زنند
ان فاقدان غيرت و نا موس و دين و خاك
ديوانه وار از دل و جان سنگ مي زنند
لعنت. هزار مرتبه با أين پليديان
بي چون و بي چرا همگان سنگ مي زنند

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.