اظهار سپاس : مــــاریـــا دارو

  Maria_daro_and_N_Zafer - Version 2 در پیشرفت  تکنالوجی  امروز  که جهان را خیلی  کوچک  ساخته از شرق تا غرب  و از شمال تا جنوب  همه وقایع  گوش بگوش  قصه  میشود٬ مانند فیلم های سینما و یا نمایشنامه های تلویزیونیست که چند روزبعد از خاطره ها میروند . اما از قدیم تا عصر پیشرفت  امروزی تکنالوجی  نوشته  های کتبی  جای خودرا دارد. با آنکه  ناشران امروز پول  چندان بدست نمی آورند اما خدمت بزرگی به جامعه  میـنمایند .زیرا بعضاٌ مطالعه  کتاب  مجلد٬ جراید و اخبار برای خواننده  یک  فرصت  میدهد تا خارج  از دغدغه  های  محیط زیست ٬ زندگی  روزمره و یا جهان  سیاسی  که امروز جای مد وفیشن را بخود کسب  کرده ُ انسان با خاطر آرام  بمطالعه  عمیق  یک مضمون و یا کتاب  به پردازد .

میخواهم از  نشرات  مفید و روشنگرانه  چندین  ساله  جریده  وزین  امید که به مدیریت دانشمند محترم محمد قوی  کوشــــان در امریکا فعالیت  دارد ُ اظهارسپاس نمایم که با آنچه در بالا تذکر رفت هنوزهم  جریده وزین امید با همان  قوت و ماهیت  قابل اعتبار دست بدست  میچرخد . درهمین روز ها شماره (1007) امید بدستم رسید. با مطالعه تمام صفحات در صفحه چهارم مشغول  خواندن (صفحاتی از یک  زندگی  پر نشیب و فراز – در وصلت وطن وغربت هجرت ) پروفیسر داکتر  عبدالوسع  لطیفی  بودم  که چشم  به  عنوان  (« استاد محمد آصف  مایل » آنکه باتالیفاتش نسلی  را باسواد ساخت) نوشته  آقای  داوود سیاوش ٬ افتاد .

در مقدمه  ء جناب  محمد قوی  کوشان مدیرمسوول  جریده وزین امــــید چــنــیــن  خواندم : « مطلب ذیل  را جناب آقای داوود سیاوش ٬درباره شخصیت والای استاد بزرگ معارف  کشور ٬ شادروان مـحـمـدآصــف مــایـــل ٬ نگاشته بودند٬ اخیراٌ بحیث  تکملهء کتاب ( چــهــره هـــای جـــــاودان) که توسط بانو مـــاریــا دارو تـالــیـف و بچاپ رسیده ٬ روی  سایت  آن خـانم  دانــشــمــنـد قرار گرفته است.

دراین روزها که به بیست وششمین  سال  وفات  استاد مــایــل نزدیک میشویم ٬ مناسب است تا با تشکر از نویسنده گرامی  مطلب  و از  سایت  ارزنده  مــاریــا دارو  ٬ متن آنرا به نظر خوانندگان عزیر امید  نیز برسانیم . اداره »

از محترم  کوشان  که در نشر وپخش  مسایل سیاسی  ادبی  و فرهنگی  و وقایع مهم  خبری خدمت بزرگ برای  هموطنان ما در هجرت  انجام  میدهند٬ و از بنده  حقیر با چنان  نیکوی  یاد آور گردیده  اند٬متشکرم  و باید  تذکر  بدهم  که محترم  کوشان  در قسمت  صفحاتی  از یک  زندگی  پر نشیب  وفراز  …..  داکتر  لطیفی باسایت انترنتی  بنده  همکاری  دایمی  داشته  اند و در ارسال  سریع الوقت  آن نوشته  ها کوشا بوده  اند. از ایشان  سپاسمندم .

                     با حرمت  مــــاریـــا دارو