حقیقت خم میشود اما نمیشکند: پیام احمد سعیدی به مردم کشور !

احمد  سعیدی

دوستان گرامی فرهیختگان عرصه مبارزه علیه ظلم وستم سلام: شما هم در جریان هستید که گروه کور وتاریک دل کوشیدن قامت رسائی حقیقت را خم کنند اما نمیدانند که شکستن حقیقت مساوی به نا بوددی دنیاست چون این دنیا به حق استوار است وخداوند مخلوقات هم فر موده است که( وبالعدل قامت السموا وات والارض)

من تنها نغمه صلح وعدالت خواهی را بگوشها نواختم، من پرچم آزادی را بر افراشتم وفریاد حقیقت و ودوای درد ملتی را به گوشها ها ودل ها رساندم. وبس.

مگر آواز کوشنواز حق وآزادی ، عدالت وانسانیت با رگبار مسلسل وچکمه ها وتازیانه های حق ستیزان دد صفت خاموش خواهد شد؟ صدای عدالت وحق زیر نفیر موشک ها ومسلسل ها هر گز خاموش نمیشود.من باور دارم ترورستان سیه دل چه تخریبکار فردی ویا یا جنایتکار دولتی شکست خوردگان سر خورده وپریشانی اند که همیشه از طرف ملت ها نفرین شده ومیشوند.

من شاید امروز ویا فردا بروم اما حق وعدالت نمی میرد چون این جهان جزء حق به هیچ ستون دیگری استوار نیست.من میروم مگر فرزانگی وفر هیختگی نا بود نمیشود.لذا برای همه خفا شان بزدل وجبون هوشدار میدهم که جنگیدن با حق کار شیطان است آنیکه از طرف خدا وانسانیت مردود شده شیطان وایادی نا بکارش هست.

بیا ئید بگو یم سعیدی تنها نیست .سعیدی فریادی رسایی است که از حنجره ملیونها انسان عدالت خواه وحقیقت پژوه زمزمه میشود.فریاد ونغمه حق خواهی حد ومرز ندارد وقابل تسخیر هم نیست .این موج پر خروش فضا وسما را درنوردیده تا اوج اسمانها راه یافته حا ل آنا نیکه میخواهند از حضیض زمین ارزش های ملکوتی واسمانی را نا بود کنند کور رخوانده اند.سعیدی با همان صدا وبا همان شمشیر تیز عدالت برنده تر از گذشته بمیدان میاید تا وجدانه های تاریک را سوهان وصیقل زند وگردن های شر مگین جنایتکاران ترورست را خم تر سازد.

من سعیدی بگوش همه ستمگران بی ضمیر ووجدان تاریک میرسانم که

(دوای درد استبداد خون است)

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.