آیا افغانستان به عصرخرد نزدیک میگردد ؟ : دکــتــور احمد کــــریمی— مسکو

 Фотография-04.09.15-в-5.58 جنبش سرتاسری وملی بیست عقرب درتاریخ جنبشهای سیاسی وفکری کشورما باشکوه ترین حرکت بود. این حرکت برازندگی های خاص داشت وبزرگترین برازندگی آن احساس تعلق داشتن به ملت واحد وسرنوشت مشترک است که جوانان وزنان افغانستان به اقلیت خائین درداخل وبه دشمنان افغانستان درخارج نشان دادند که در افغانستان اقوام تجزیه طلب وجود ندارد وبرازندگی دیگراین جنبش درآن بود که درنظام سیاسی وآموزشی ما باید بساط کهنه ومفلوک حماقتهای جاه طلبانه ونزاع های وحشیانه قومی جمع گردد، جوانان وزنان درحالیکه تابوت شهدای سربریده وازآن جمله تبسم نه ساله را برشانه های خودانتقال میدادند با فریاد های امنیت، عدالت، انسانیت وقانونیت خواستاربرکناری سران دولت وحدت ملی گردیدند   وبا این حماسه بی سابقه غاصبان قدرت وجاه طلبان حریص رابه چالش کشیدند، ما هرنوع قدرت رمزآلود را که بنام مردم وبدون مردم تصمیم های خلاف منافع ومصالح ملی ما اتخاذ می نمایند برسمیت نمی

شناسیم وبیش ازاین به کسی اجازه نمیدهیم تا به آبروی مردم و سرنوشت کشوربازی نمایند. درولایت جهل تخم تمدن و آئین احترام به انسانیت وکرامت های بشری بذرنمیگردد. تظاهرکنندگان چنان مطمین وامید وارانه بانظم وآرامش خاص درشرایط فوق العاده دشواری که درهر قدم وهرلحظه بیم وخطرانفجاروچورو چپاول راکسی تضمین نمی توانست باشمع های فروزان دردست وپیکر های سربریده بردوش فریاد میزدند استبداد وچپاولگری بس است لا اقل بآینده کشور وملت زجردیده رحم نمایید. ما نمی خواهیم  بیشترازاین بیگانگان به سرنوشت مابازی نمایند و افتخارات تاریخی وفرهنگی وطن که جزء ازگنجینه های فرهنگی جهان است تاراج وبدنام گردد، ویکی دیگرازبرازندگی این حرکت تضاد عمیق میان طرزتفکرفیودال های کهنه پرست وشهرنشین ورشد فکری واندیشه های نوطلبانه جوانان بود واین تضاد وتصادم بین کهنه ونو عمرمقاومت کهنه پرستان را ضعیف وکوتاه ترمیگرداندوافغانستان به عصرخرد نزدیک ترمیگردد. مردم شریف افغانستان شهامت آگاه شدن را پیدا نموده اند و سطح دانش ورشد فکری جوانان امروزبه مراتب فراتر ازعوام فریبی های زاهدانه وکاهنانه کاسبان دین فروش اند که قران ودین رابه نفع خود تعبیروتفسیرمی نمایند، جوانان امروزآرزو دارند تا ازقفس اسارت پست ترین غرایز بشریت که غریزه پرستش قدرت است آزاد گردند وعاشقانه وصادقانه ازعدالت اجتماعی وخرد وانسانگرایی دفاع می نمایند. جوانان امروز از ازدموکراسی وآزادی برداشت علمی وانسانی دارند ومیدانند که روشنفکران واصحاب خرد ازآزادی های فردی واجتماعی سوءاستفاده نمی نمایند وکشف نموده اندکه درسنت نیزه آمیزه های پسندیده ونیک وجود دارد وازهنجارهای درست ومفید سنتی حمایت وخرافات رانفی مینمایند. پسران ودختران جوان درتظاهرات بیست عقرب با نعره های کوبنده الله اکبر که خداوند والا وبزرگ است به تمام پیروان مذاهب مختلف ازمسلمان وغیرمسلمان نشان دادن که بخاطرامنیت، عدالت وانسانیت اعتراض مینمایند و هدف شان کودتا وجاه طلبی وبرتری جویی نیست وبااین ابتکاربی سابقه طلسم توطئه ومکر اقتدارگرایان سنتی وکهن پرست را شکستند تا نواندیشان  را به بی دینی ومخالفت بااسلام تکفیرنه نمایند. بیست عقرب تمرین وآزمایش قشنگ برای نبرد بزرگ بود. دشمنان آزادی وامنیت تلاش ورزیدند تا به این حرکت برحق وعادلانه قشربالنده کشوررنگ قومی بدهند اما  پشتبانی سرتاسری درولایات مختلف کشور وجهان این توطئه را خنثی گردانید وهمه طرفداری خودرا ازافغانستان واحد، مستقل بدون دزد سالاران تفرقه افگن وسفله پرورنشان دادند وبرای نخستین بار هموطنان سیک ما با انتقال  پیکرشهدا نشان دادند که بدون داشتن احساس مسوولیت به ملت واحد وسرنوشت مشترک وطن آبادو خیر وبرکت ورفاه وامنیت همگانی درجامعه تامین نمیگردد. مردم با اجساد سربریده،دستهای خالی به ارگ هجوم بردند، ارگ نیشینان  جنازه های شهدای سر بریده را با فیر گولوله ها تشیع نمودند، تعدادی ساده لوحانه  انتقال اجساد رابه ارگ خلاف قانون انتقاد نمودند و ازاین آقایون عوام فریب باید پرسید کدام قانون؟ دردولت که هیچ کاری بدون  زور، واسطه و رشوت اجرا  نمیگردد وبازخواست وجودندارد، وقتیکه قانون درارگ تطبیق نمیگردد واطرافیان وزیردستان به فرمان رییس جمهور بی اعتنایی می نمایند، مردم چاره جزاین ندارند  تا ازطریق مدنی قدرت رابه چالش بکشن،عوام فریبی درکشورما چقدرآسان ودقیق گفتن ودرد مردم راحس نکردن چقدرسخت است، بیست عقرب برنامه ریزی نگردیده بود این طغیان خودجوش دراثربی بازخواستی دولت اتفاق افتاد ودولت باید سرزنش گردد ونه مردم. کسانیکه به مردم وعده داده بودند که پاسدار حقوق مردم باشند امروزبجای پاسداری باداری وباجگیری می نمایند. برای انسانهای فاضل،باوجدان وباتربیت تبعیض،تعصب ، نژادگرایی و،سمتگرایی ننگ است، دولت وحدت ملی قصد واراده نجات کشوررا ازاین میراث ننگین کرزی ندارد. مردم می دانند که بیشترازیک سال ازعمراین دولت که بنام خیانت ملی ورسوایی ملی شهره آفاق گردیده میگذرد وتاهنوز هیچ دستآورد قانونی ندارد. ساده لوحان بزدل وجاه طلب که به وضع موجود راضی اند بجای پشتبانی ازحرکت های آینده ساز با هراس افگنی های عوام فریبانه افکارعمومی رامخدوش وآب راگل آلود میگردانند تاماهی مقصود خودرا بدست آورند،عصبیت ساده لوحانه محقق کارد کند داعشی هارا تیزتر وبرزخم های گردن های بریده نمک پاشید .کاسه صبرمردم لبریزگردیده است،شرایط برای انتقام جویی های قهرآمیزایجاد گردیده است ومیتواند عواقب ناگواردرپی داشته باشد، مردم به آینده بیشتراززندگی شخصی خودنگرانی دارند، نسل جدید ادامه وضع جاری را باافکارپوسیده وتظاهرهای ننگ آوربدین ودموکراسی بخیر وسعادت جامعه ومردم نمی دانند، وبا منطق وخرد ونه ندبه وناله وواسطه، آماده اند تا دین ملی وتاریخی خودرا به خاطر افغانستان مقتدرو آزاد ودفاع از انسانیت گرایی وواقعیتگرایی ادانمایند،نسل جدید به تاریخ های منسوخ قدرتمداری های سیاسی ارج نمی گذارند ومی خواهند نام خودرا چون سازندگان بهترین تاریخ که شرح پیشرفتهای فکری ومنطقی انسان است درج نمایند. من به آینده افغانستان وفرارسین عصرخرد خوشبینم . عصرمتعصبان موهوم پرست وتجمل پرست روبزوال است ویقین دارم که درمیدان نبرد سرانجام رهبر منورالفکروباخرد سربلند خواهد نمود تا تمام اقوام افغانستان را براساس تساوی طلبی بشردوستانه واحترام به انسانیت وآینده سازی به دنبال خودبکشاند. تقریبا در تاریخ هیچ کاربزرگی درجهان صورت نگرفته مگراینکه به وسیله نبوغ ومقاومت یک فرد منورکه با تعصبات جاهلانه نژادی وموهومات وخرافات مذهبی و زبانی نه رزمیده باشد. تظاهرات بیست عقرب باشعارهای مرگ برداعش وطالب زنگ خطربه امریکا ومتحدین آن نیزبود چون داعشها  وطالبها فرزندان نامشروع  سیاست های یک بام ودوهوای امریکا بعد ازجنگ سرد است. که به بزرگترین خطر درجهان معاصربرای همه تبدیل گردیده است وحامیان مالی آنها مانند فطر، عربستان وپاکستان متحدین امریکا است ، افغانها میدانند که سران به اصطلاح دولت وحدت ملی بدون توجه به اراده مردم درسفارت امریکا درکابل به افغانها تحمیل گردیده اند وهیچ فضیلت وامتیازی خاص تر از گذشتگان بد نام و دست نشانده خود ندارند ولی ظاهرا تظاهرکنندگان ازشعارهای ضدامریکایی خوداری ورزیدند اگرچه مخاطب اصلی کاخ سفید بود چون فساد ورشوت درسیستم اداری دولت توسط دست نشاندگان افتخاری امریکا  شهرهای بزرگ را دچاربی امنیتی های خطرناک تر ازانفجارهای وحشیانه وپراگنده داعش وطالب گردانیده است، شهرهای بزرگ درتاریخ زادگاه انقلاب های بعضا خونین بوده است . پس بیایید از حرکت های خردمندانه ومدنی وتحولات تدریجی مرحله به مرحله ازوحشت وخشونت بسوی تمدن ومدنیت پشتبانی نمایم .

دکتورعلی احمد کریمی— مسکو