پــیــام تــســلــیــت خــدمـــت خــانــــم رجــــنــی پــــران کــــمــار

مـــلــکه پــــران

 ســـایــــت مــاریــا دارو  بدین  وسیله  مراتب  تسلیت  و تعزیت خویش را خدمت  خواهر گرامی نطاق  برجسته  وژورنالست سابقه رادیو تلویزیون ملی  افغانستان – خانم رجنی  پران کمار نسبت  وفات  مادرمهربانش  ( خانم  ملکه  پران – همسر شادروان  پرانات غمنیمت هنرمند محبوب  وطن )  وفامیل محترم غنمیت  تقدیم میداریم . برای مرحومه فردوس برین آرزو  نموده  و برای  تمام دوستان  و فامیل  محترم غنیمت  نسبت  این ضایعه بزرگ صبر جمیل  از خداوند جلیل  خواهانیم .

ای  مادر عزیز که جانم فدای  تو

قربان مهربانی  و لطف  و صفای تو

هرگزنشد محبت  یاران ودوستان

هم پایهء محبت و مهر ووفای تو

مهرت برون  نمی رود از  سینه ام که هست

این سینه  خانهء تو  واین دل سرای  تو

ای مادر عزیز که جان داده ای  مرا

سهل  است اگر جان دهم  اکنون برای  تو