بــیـاد مــــرحــوم اســتـاد ســلـــیـم بـــخــــش : مــــاریـــا دارو

مرحوم سلیم بخش خرابات  در قلب پر تپش کابل  قرار دارد و همیشه با ساز و سرود  آغازگر صبح باصفای مردم  شهرکابل  بوده است ومهد پرورش  هنری  برای  جوانان و نو جوانان کابل  میباشد.

دراین  گذر استادان بزرگ  چون  استاد قاسم٬استاد نتو٬ استاد رحیم بخش٬ استاد سراهنگ٬ استاد شیدا٬استاد نوشا٬ استاد چاچه محمود٬استاد میرزار نظر و دیگران مانند افتاب طلوع کردند و با پیمودن عمر پر بار هنری  شان  نسل دیگری  را چون استاد محمد هاشم محمود٬محمد  آصف  محمود ٬ استاد حنیف ٬ استاد محمد عارف  محمود٬ استاد الفت آهنگ ٬ استاد همآهنگ٬ استاد الطف حسن ٬استاد مجید سپند٬ استاد محمد عمر ٬ استاد شریف غزل و دیگران را در بخشهای مختلف  هنری  تربیت دادند و ازآنها فرزندان هنرمند  نسل جوان بجامانده است .

از جمع هنرمندان که میراث  مکتب  استاد قاسم را به  تعقیب  گامهای  پدرش ( استاد رحیم بخش) پیمود ٬ استاد سلیم بخش  را به معرفی  بگیریم.

استاد سلیم بخش  فرزند شادروان  استاد رحیم بخش درسال  1329 خورشیدی در گذرخواجه  خوردک کابل  معروف به  گذر خرابات متولد شد.

استاد سلیم بخش از کودکی  گوشش به  ساز و ترانه عجین  بود و پنجه هایش  به تار و تبله  اشنایی  داشت. او درهفت و یا  هشت سالگی  نزد پدر مرحومش بنابر سنن  خرابات  زانو زد و استاد رحیم بخش رسماٌ اورا سمت  شاگرد پذیرفت.  وی  بعداز ختم مکتب  ابتداییه  شامل  لیسه غازی گردید و ازآن لیسه سند فراغت حاصل کرد. اولین ماموریت رسمی استاد سلیم بخش  در ریاست  مطابع  دولتی  آغاز گردید و به صفت  کارمند تخنیکی ایفای  خدمت  کرد.

در سال  1348  خورشیدی  با رادیو  افغانستان  وقت  عقد قرارداد نمود و با گروپ  هنری  خرابات  همکاری  دایمی  را آغاز کرد. استاد سليم بخش، اين آموزگار عاشق سالها و درمشكل ترين شرايط اندوخته هايش را از طريق تدريس در مركز آموزش موسيقى آغا خان، كورس هاى موسيقى رياست موسيقى  وزارت فرهنگ كشور، به صفت استاد موسیقی، در پوهنځى هنرهای زیبای پوهنتون کابل به هموطنانش  انتقال داد،  وی يکی از ادامه دهنده گان موسيقی خرابات مکتب استاد قاسم بود و در خدمت  و پرورش  جوانان  وطنش  قرار داشت. هر آنچه  از باغستان هنر آموخته بود به  جوانان وطنش  صادقانه  ارایــه نمود.

استاد سیلم بخش  مانند پدرش  شادروان  استاد رحیم بخش غزل های ناب  از شعرای  معروف  دری  و ادو را زمزمه  کرد . او با پدرش استاد رحیم بخش٬ استاد سرآهنگ٬ استاد محمد هاشم محمود٬ دیشپندی و مروی شنگر  آواز  خوانان  معروف  هند و دیگر  هنرمندان کسنرتهای  مشترک  را اجرا  نموده  است.

مرگ نا بهنگام  استاد سیلم بخش٬ شاخه  پر باردیگر از  درخت برومند  هنر (خرابات) بود  که خشکید و خانواده٬دوستان  و هنرمندان  و سایر هموطنان را متاثر ساخت . بنده  مدت  طولانی  در رادیو  افغانستان  ایفای  وظیفه  میکردم استاد سلیم بخش را یک  شخص  متواضع٬ خوش برخورد و  پرکار دیده بودم . مرگ  وی  برایم  غیر قابل  باور است  اما در امر خداوند  جز تسلیم راه  دیگری  نیست  بدین  وسیله  مراتب  تسلیت  خودرا به فامیل  بخش و تمام هنرمندان  و هنردوستان  تــــقــدیم  میـــدارم.  روانـــش  شــــاد بـــاد

مرحوم ...