تـــقــدیــم به تــمام زنــان مــظــلــوم افــغــانـــســتان و جــهــان – تــاریـــخ مــبــارزات تــان جـــاویـــد و ســعــادت تـــان هــمـــیشـــگی بـــاد

free-people-march-women-day-theme-graphics-vector-eight-flowers-yellow-white-light-gorgeus-smart

زنان ، بحیث  مادر٬ همسر ٬ خواهر و دختر روشن ترین افق پیروزی و پرشکوه ترین اوج موفقیت اجتماع انسانیست . زنان بمثابه نمادی از انس ، محبت و ظرافت ٬ سراپای وجودش جز شور وعاطفه ملکوتی نیست.  زنان معماران واقعی جامعه اند٬ هر خانه، هر قلب، هر احساس، هر لحظه از شادی و سعادت  بدون  زنان نامکمل است،  فقط شما زنان میتوانید آنها را تکمیل نمائید.  شما زنان که  اساس گذار هستی و ادامه  دهنده  نسل بشر میباشید ٬  همدوش با مردان برای  حصول  حق مشترک تان در قانون گذاری اجتماعی ٬ سیاسی  واقتصادی علم مبارزه را در کف گرفته و مکمل  ابعاد مهم اجتماع  بشری و رفع تبعیض جنسی  ٬ ادامه دادهنده  راه مبارزات قهرمانان  هشت مارچ  نیز باشید.  اعمار یک جامعهء  عاری  از حق تلفی  و تبعیض  جنسی « زن و مرد» را  اساس گذارید ٬ زیرا مونث  و مذکر در خلقت دوبال  یک پرنده  اند و سهم  مساوی  دراجتماع  بشری دارند . زنان  و مردان  نیک و مبارز در زندگی شخصی٬  اجتماعی  ٬ فرهنگی  ٬ اقتصادی  وسیاسی  مکمل  و متمم  همدیگر  میباشند.     پیروزباشید

بــــاحــــرمــــت 

مــاریــا دارو