دفاع وتجلیل ازمقام زن درافغانستان :دکتورعلی احمد کریمی- مسکو

images  آزادی زنان ویا نهضت آزادی زنان درادبیات غرب بنام فمینیسیم مقبول ومعروف گردیده است. فمینیسیم درافغانستان اولترازکشورهای همسایه وهمزمان با ظهوراین جنبش دراروپا آغازگردید. دوره پادشاهی امان الله خان غازی سرآغاز تحولات واصلاحات آزادی های سیاسی ومدنی، تعلیم وتربیه، درکشورما میباشد. شاه جوان ودیگراندیش مانند مانند طبیب حاذق بیماری کشوررا تشخیص نموده بود.   اوسقف کهنه وتاریک پدران خود راشکافت، درهای مکاتب بروی دختران بازگردید وبرای نخستین بارچادرپوشیدن اجباری لغوگردید. ملکه ثریا شاه بانوهمسرامان الله خان ودختر محمود طرزی نخستین زنی بود که بدون حجاب ظاهرگردید ودرسفرهای خارج شاه رابدون حجاب به کشورهای اسلامی واروپایی همرایی می نمود وملکه ثریا اولی نشریه زن رادرافغانستان تاسیس ونشرنمود. اسما همسرمحمود طرزی و روح افزا برادرزاده پدرژورنالیزم نوین درافغانستان جریده ارشادالنسوان را که مخصوص زنان بود انتشاردادند. سیدجمال الدین افغانی که تمام عمرخود را وقف مبارزه با استبداد و بیداری مسلمانان کرد  حضورزن  رادرحیات سیاسی واقتصادی نشانه سرفرازی وبیداری جامعه میدانست ودرخصوص چادرگفت « به نظرمن اشکالی ندارد اگرکسی می خواهد چادربه سرکند، این کاررا انجام دهد بشرط آنکه این کار را سرپوش بد کاری وسرمایه بدنامی خود ودین نه سازد ».

افغانستان کشوراسلامی است. اسلام زن راازبردگی واسارت ظالمانه قبایل عرب نجات داد واین بزرگترین قیام وجنبش برای آزادی زن بود.دراسلام زن به مفهوم انسانیت بامرد هیچ فرقی ندارد وازشخصیت حقوقی کامل برخوردارمی باشد، اسلام ازاستقلال فکری واقتصادی زن در کاروتجارت بدون مداخله شوهردفاع می نماید وزن درانتخاب شوهر آزاد است.تاریخ اسلام تاریخ مذکروموئنث است. دراسلام ظلم وستم به زن بعد ازشرک به خدابزرگترین گناه است.

زن درادبیات وفرهنگ ما مقام وجایگاه خاص دارد. ازنظرمولانا سلطان العرفا زن عالی ترین مظهرجمال ولطف خدا است.

فردوسی درداستان منیژه وبیژن زن را گهواره جنبان تاریخ می نامد،و مردان  درچهره مادرنورخدا را می بینند. زن این شاهکارخلقت با نجابت، وفاداری، عفت و فداکاری خود به مردان شجاعت می آفریند وتمدن مولود زنان پاکدامن درتاریخ است. اعتباروحیثیت کشورها درجهان به میزان آزادی های مدنی وسهم وحقوق زنان درحیات ساسی واقتصادی کشورها مقایسه میگردد. افغانستان امروزباوجود افتخارات بزرگ تاریخی به مهد فساد،انحطاط اخلاقی، اظطراب وناامیدی وزندان وقتل وبی احترامی به زنان تبدیل گردیده است. وجود زن سراسرنوراست اما درظلمت سرای افغانستان ودرتاریکی روزگاران اقتدارگرایان پول پرست ودست نشاندگان به ظاهردموکرات وتحصیل کرده درقرن بیست ویک جفا های بدترازقرون وسطی و دوران جاهیلیت اعراب به فرشتگان نوروامانت های الهی صورت میگرد، قساوت وبی رحمی فرومایگان درحق زنان که عالی ترین مظهرزیبایی خداست کشورمارا درجهان به سرزمین وحشت وبربریت بدترازقرون وسطی مشهور گردانیده است. امسال مردم شریف ما نخستین سالروزسنگ ساری،لت وکوب وزنده به آتش سوختادن فرخنده مظلوم راگرامی میدارند. هیچ مردی باوجدان نمی تواند آرام بخوابد تاوقتیکه مسئولانه از مقام والای زنان افغانستان دفاع نه نماید،جنایت ابلهان فرومایه به فرخنده  دین ومسئولیت مردان وبویژه جوانان را که نسل بالنده کشوراند بیشترگردانیده است تا ازحیثیت وآبروی مادران،خواهران وهمسران خود دفاع نمایند. ما مسئولیت تاریخی داریم که هدف ازتجلیل وگرامی داشت فرخنده وسایرزنان سربریده وبینی بریده درآن باشد تا این جنایات ووحشت درکشور ما تکرارنگردد وخاتمه یابد  ودختران جوان به زوردرآتش شهوت اقتدارگرایان زورگوی وتفنگدارنسوزند. مخاطب اصلی جوانان است. جوانان! اگرکاری دیگری را انجام داده نمی توانید لااقل بطورمنسجم بامشت های آهنین بطوربردباروپیگیربه خیبانها وکوچه شهرمتحد وهمبسته مانند طوفان سرازیرگردید وازگهواره جنبانان تاریخ وفرشتگان سراسرنوردفاع نمایید. جوانان افغانستان مگرشما نمی بینید که اقتارگرایان فاسد باسروصورت انسان مانند ودلهای حیوان صفت ومملوبا کینه وتفرقه ازکشتن وشلاق زدن به گهواره جنبان تاریخ بقای مفلوک خودراطولانی ترمیگردانند،تاریخ گواه است، زمانیکه زنان ازقفس اوهام وخرافات آزاد گردند تاریکی هانابود وجامعه پرنور وپربرکت میگردد.جوانان ! ای نسل بالنده کشورتنها با واژه های آتشین وتخیلات رمانتیک از روی چون ماه  وگیسوان چون شب تار زنان نمی توان وفاداری وعشق راستین رابه دامن موجودات سراسرنورنثارنمود. درد عشق به گفته حافظ داروی جگرسوزمی طلبد تا روان گهواره جنبانان تاریخ ازاسارت جدال های به ظاهرمسلمان ودرباطن ابلیس آزاد گردد.جوانان، به پاخزید تادین خودرا درمقابل مادران پاکدامن،خواهران نجیب وهمسران مهربان ووفادارادا نماید. مگرشما نمی بینید که دین وقانون درکشورما کلمات میان تهی ومتاع بی ارزش گردیده است وکرامتهای انسانی وبویژه احترام به مقام زن سرتاج موجودات قربانی خرافات پوشالی  وننگین اقتدارگرایان بوالهوس میگردد.ما انسانیم، ما آزادیم، اگربا سنت های زشت وخلاف عقل ومنطق نه جنگیم روزگارسیاه ترازاین خواهیم داشت. جوانان بالنده کشور! میهن را ازبلا وآفت رسم رواجهای منسوخ نجات بدهید.         

مهم ترین آفت ها درافغانستان حفظ آمیزه های زشت درعرف،عادات ورسم ورواجهای قومی است که با قانون ودین هماهنگی ومطابقت ندارد ومانند ملل باستان  تابع افتخارات پوچ قومی وقبیله ای می باشد فرهنگ روزمره ما مانند عروسی ها،ازدواجها وغیره میراث عرف  وعادت است که با دین، منطق وعقل به نیازمندی های اساسی خانواده های جوان نمی نگرند. غریزه جنسی ازغرایزطبیعی انسان ویک واقعیت انکارناپذیراست.درفرهنگ ما غریزه جنسی ازعوامل مهم ازدواج وایجاد خانواده محسوب میگردد. ازدواج هابایدبراساس سازگاری،رضایت وموافقه زن ومرد بدون مداخله دیگران صورت بگیرد، وازبرگزاری عروسی های تحمیلی وکمرشکن بردوش همسران جوان که توان کشیدن این بارسنگین راندارند خود داری گردد تا درآینده باعث فروپاشی وبد بختی خانواده نگردد. توجه منطقی به نیازمندی های اساسی انسانرا از مرحله جنون غرایزبه دنیا عشق ومحبت وصمیمیت ووفاداری می رساند. واین خوشبختی تنها  نصیب ازدواجهای سازگارانه وعاشقانه ونه حسابگرانه ومعامله گرانه میگردد.درود به زنان عالم، گهواره جنبانان تاریخ که تمدن امروزمولود فداکاری آنان می باشد.

دکتورعلی احمد کریمی- مسکو