دعای بهاری نوشته : نـــذیــرظــفـــر

ظفر

وقتــیکه ترک صحبت اهــل ریا کنیم

الحق که خویـــــــشرا بخدا اشنا کنیم

اندک اگر به شیوه ای دین اشنا شویم

دین را ز شر مــردم بی دین رها کنیم

عــــمامه پوش بی عمل و بی قباد را

از مسند قضــــاوت و فتوی جدا کنیم

آگاه ا گر ز حکمـت حبل المتین شویم

کی بر تــــجار دیــــــن خدا اعتنا کنیم

در این بهار لاله فشان و هوای صاف

خیزید تا به خیر وطـــن یک دعا کنیم