ســه چــیــز را به آسانی از دست ندهید : ارسالی نجیب الله بابک

اول    جوانی  – وقت  – دوست

دوم – سه فرد را همیشه  احترام  داشته باشید. پدر    مادر  و استاد

سوم سه  چیز را به  نفع  خویش  استفاده  کنید – عقل  – صبر و همت

چهارم – سه  چیز را  بیشتر از  همه  بشناسید – خود  – خداوند  و حق  دیگران

پنجم  – سه  چیز  را  همیشه  بیاد داشته باشید. مـــرگ – احـــسان و قرض

شــشـم- ســه چیز را همیشه با احتیاط  بردارید . قدم – قـــلم و قــســم

هفتـــم- لذت  سه  چــیــز را هیج  وقت  از دست  ندهید . مال  – اولاد و  آزادی

هــشــتـم – سه چیز را با قمیت  جان  تان  حفاظت نماید . امانت – ناموس  و دین « عقیده »