صبور باشید : رشید جــمــیــلی

alsaboor1

دل  را مشکن  شاید  خانهء خدا باشد  – کسی  را  تحقیر  مکن شاید  محبوب  خدا باشد

از  هیچ  عبادت  دریغ مکن     – شاید  کلید رضایت  خدا باشد

سر نماز  اول  وقت  حاضر  شود – شاید  اخر ین  دیدار با خدا  باشد

هیچ گناه را کوچک نشمار  – شاید  در  آن  خشم  خدا باشد

از  هیچ  غم  ناله  مکن    شاید  امتحان  از سوی  خدا باشد

صبور باشید که یکی از نامهای  خدا است