پررویی و بلهوسی های سیـاســی کــرزی : دکتــور علــی احمد کـــریــمــی

  دکتور  علی  احمد کریمینویسنده وشاعرمعروف ایرلندی اسکاروایلد میگوید« نویسندگی مستلزم اطلاع واستعداد است، سیاست نه دانش میخواهد ونه استعداد، کافی است که مرد سیاسی فقط پرروباشد.» مردان تاریخ که ازعزم واراده قوی واخلاق متین برخوردارند هرگز     فضلیت های اخلاقی را فدای بلهوسی ویا خیال پردازی های سیاسی انتقام جویانه نمی نمایند وشجاعانه ومردانه به اشتباه خود اعتراف می نمایند تا لااقل درتاریخ مورد ترحم وتفقد مردم  قراربگیرند. درتاریخ معاصرجهان بوریس یلستن نخستین رییس جمهور روسیه زمانیکه متوجه گردید که دراثرسیاست های ویرانگرانه وگرایش های یک جانبه ، روسیه  مانند شوروی سابق درآستانه سقوط قراردارد، ازمردم روسیه عذرخواهی کرد وقدرت راتسلیم پوتین نمود وازاو خواهش کرد تاروسیه را نجات بدهد. رییس جمهورسابق روسیه با این تصمیم مردانه کفاره اشتباه های سیاسی واعمال ویرانگرنه خودرا پرداخت. اما کرزی درطول چهارده سال زمامداری با استفاده از صلاحیت های نامحدود وکمک های بی سابقه نظامی، سیاسی وبشردوستانه ای  تمام جهان با طرزتفکرعشیره ای سیستم حکومت ملک الطوایفی رابا بدترین شکل ومحتوای آن مشروعیت بخشید و تولیدات خاشخاش، بنا به گزارش رسانه های معتبرجهان که برادران کرزی درقاچاق مواد مخدردست داشتند دوبرابر افزایش یافت،  میلیاردها دالرتوسط تفتگداران وتکه داران طرفدرا به کرزی حیف ومیل و یا بکشورهای خارج انتقال داده شد،                                                                           

درانتخابات ظاهرا دموکراسی جعل، تقلب و دسیسه سازی های کثیف قانونی گردید، افغانستان پناهگاه وطن پرستان فرومایه، پرورشگاه کرم های بی قریحه  ولانه جاسوسان افتخاری شد، در دولت فاسد کرزی  صدها خانواده دراثرمهاجرت های جبری داغدار  گردیدند، اما گوش کر کرزی تا هنوز صدای «داغداران زیباترین فرزندان آفتاب را» ازاردوگاه ها وتبعید گاه ها نمی شنود. بزرگان تاریخ میگویند «بزرگترین مصیبت وبدبختی فاسد سازی ملت است.» کرزی  سناریوی سیاست فاسد سازی ملت را که بیگانگان آنرا نوشته بودند اجرانمود. در ملت فاسد نزاع ها ودشمنی های قومی، زبانی ومذهبی مانع پیشرفت های علمی واجتماعی میگردد و همه  در فکرزندگی خصوصی خود می باشند وبه آینده بی تفاوت ونا امید میگردن وهمه به دیده بی اعتمادی  ومظنون به همدیگرمی نگرند وقتیکه ملت فاسد میگردد،مردم به جنگ وتفرقه افگنی های پوشالی وقتل وچورچپاول افتخار می نمایند.کرزی پس ازبرکناری ازقدرت بجای عذرخواهی ازمردم روغن تازه بروی آتش نزاعهای قومی وزبانی می پاشد. مردم شریف افغانستان باوجود این همه بدبختی ها تشنه محاکمه کرزی نیستند، اما پررویی وبلهوسی های سیاسی کرزی کاسه صبر مردم را لبریز گردانیده است. کرزی دیدگاه نو در باره رویداد های امروز وآینده افغانستان ندارد. قهرونازهای طفلانه کرزی در مقابل ولینعمت سابق بخاطرآنست  تا به کمک مالی وسیاسی کشورهای مانند چین ،روسیه وهند دوباره به قدرت برگردد وبا این بازی های طفلانه فکرمینماید همه ابله والاغ اند. برادران کرزی ازاو هوشیار تراند، محمود کرزی درزمان انتخابات ریاست جمهوری 2014   گفت، اکثرا ساده لوح ها، تاسیس مکاتب وپوهنتون ها وسایردستآورد های نسبی را به کرزی نسبت می دهند، اگرکمک های امریکا و کشورهای غنی دنیا نمی بود یک مکتب هم به دلسوزی کرزی دروطن تاسیس نمی گردید. کرزی باپول ومعاش امریکایی به کشورهای مختلف مسافرت می نماید وبه ناز وبلهوسی های سیاسی و بدون رضایت مردم هوس گرفتن قدرت را به سرمی پروراند.

   ندامت واعترافات کرزی درگفتگوی اختصاصی با خبرنگارتلویزون روسیه  که او همفکرانش درزمان جهاد از امریکا، پاکستان وسایرکشورها مانند اجیران پول دریافت می نمودند وافراطگرایی به آنها تحمیل گردیده بود وهدف امریکا فروپاشی شوروی بود وسقوط شوروی باعث بی ثباتی درافغانستان گردید، جنایت ومکافات داستایفسکی را بخاطرمیآورد.« جنایت خطا نیست بلکه بدبختی است».دراین داستان قاتل دچارعذاب وحشتناک وجدان میگردد.  دعوت از کرزی به پنجمین کنفرانس بین المللی مسکو درامورامنیت بیشترجنبه تبلغاتی دارد وهمه می دانند که کرزی درجلسات علنی حرف های کلیشه ای خودرا تکرارمی نماید وکرزی نمی داند که دراین اواخرمیان روسیه وامریکا وکشورهای غربی با وجود اختلافات، درباره مبارزه با تروریسم وامنیت اروپا مذاکرات دوجانبه وچندجانبه جریان دارد، زبان ولحن سران کشورها ملایم ترگردیده است وبدون اشتراک ناتو واتحادیه اروپا هرنوع کنفرانسهای امنیتی نمی تواند به تامین امنیت دراروپا وجهان کمک نماید. حضورکرزی درکنفرانس بین المللی مسکو،غرورملی روسها را به سیاست های مستقل دولت درجنگ خبری برعلیه امریکا زیادتر تقویت خواهد بخشید که دشمن دیروزو دست نشانده امریکا با پول امریکا به مسکو میآید وبه افشاگری وجنایات امریکا درافغانستان ومنطقه می پردازد، اما مردم روسیه مانند مردم افغانستان به صداقت گفتار کرزی اعتماد ندارند. کرزی نقش میخائیل کاسیانف نخست وزیرسابق روسیه را که به نام ستون پنجم درروسیه شهرت دارد درمسکو بازی می نماید. کاسیانف به امریکا می رود و امریکا را برعلیه پوتین ودولت روسیه تحریک مینماید وازکنگره امریکا درخواست می نماید تابر علیه مسوولین وخبرنگاران روسیه از تحریم سیاسی واقتصادی استفاده نماید. کرزی درمسکو،پکن ودهلی درجستجوی سرچشمه مالی است تا باطالبان برعیله امریکا جنگ نماید. افغانها درداخل وخارج سفرکرزی رادرمسکو چون اراده حسن نیت به خاطرتحکیم روابط وبرقراری صلح وامنیت نمی دانند و معتقد اند که هدف اصلی کرزی برافروختن آتش مقابله جویی های جدید درافغانستان است. کرزی درمصاحبه ای جداگانه اعتراف نمود که درسالهای 2007 و2008 خشم وکینه توزی خودرا درمقابل امریکا با پوتین ومیدفدوف درمیان گذاشتم وپوتین به من مشوره داد تا ازجهت گیری رادیکال یعنی تند وساختگی درمقابل امریکا وغرب خویشتنداری نمایم.اکثریت مردم مسلمان افغانستان ازوحشت مجاهدین دنیا پرست وتجمل پرست به ستوه آمده اند وبه روسیه خوشبین اند اما کرزی را شریک افراط گرایان تمدن ستیز و مامور پشت پرده ومصلحتی امریکا میدانند. کرزی بااستفاده ازسردی روابط روسیه باغرب می خواهد تا روسیه بجای ملاعمر، ملا کرزی را درجنگ باامریکا به رسمیت بشناسد. کارشناسان نظامی ودیپلماتهای میدانند که امریکا درشرایط کنونی نمی خواهد کیک شرین افغانستان را بادیگران تقسیم نماید، حمایت هرکشور ازکرزی معنای جنگ با امریکا وژاندارم آن پاکستان را میدهد واگراین کارصورت بگیرد تکراراشتباه شوروی سابق برعلیه مردم مظلوم افغنستان خواهد بود. روسیه آموزه های کارل مارکس رابهترازهمه میداند او میگوید که تاریخ دوبارتکرارمی گردد اول به شکل فاجعه و دوم به صورت لودگی. .روسیه،چین وهند درشرایط کنونی نمی توانند بدیل کمک های امریکا وغرب گردند و چین اژدهای زرد که از قدرتمند ترین غول اقتصادی جهان است ازسیاست های امریکا واتحادیه اروپا درافغانستان حمایت می نماید. افغانستان تخته مشق تمرین امریکا است تا درآینده ازاینجا حق دخالت را درامورداخلی سایرکشورها داشته باشد. کشورهای خاریجی درافغانستان خونین، درفکرمنافع دائمی خوداند. هیچ دولتی به کمک بیگانگان نمی تواند سیاست مستقل داشته باشد تا ازحمایت وپشتبانی کامل مردم برخوردارنگردد. کرزی پایه مردمی ندارد، درزمان کرزی تمام اقوام افغانستان وبیشترازهمه پشتونها اسیروبرده تکه داران قومی و جناحی شده اند وازساده ترین نعمت تعلیم وتربیت محروم گردیده اند و ولایت های افغانستان عملا به ملک نشین ها تقسیم گردیده است. حمایت هرکشورخاریجی از کرزی بی احترامی به مردم وحاکمیت ملی افغانستان است. افغانهای مقیم مسکو ومخصوصا کمونیست های سابق که تاهنوز خودرا ازهواخواهان راستین ووفادارروسیه میدانند ودراین راه آنان و رهبران شان ازجفای کرزی ها درغربت و آوره گی به سرمی برند، استقبال وحمایت از کرزی را بی مهری درحق خود می دانند وآن را نوعی ازسیاست یک بام ودوهوا تفسیرمی نمایند و تعدادی ازافغانهای مقیم مسکو در شبکه های اجتماعی کرزی را چون خائین ملی انتقاد می نمایند، اگرچه تعدادی محدودی ازبازاری های مسکو که در غریزه بت پرستی قدرت درفکرمنافع موقتی خوداند وبا پیروی از فرهنگ تملق وبردگی با وجودیکه دردکانها وآشپزخانه های خود کرزی را دست نشانده امریکا میدانند درعمل مصلحتا از زیارت کرزی نیزبهره می برند.  . اماعاشقان به گفته اقبال رهروان ناله های بی اثروبی ثمر نیستند.

                    اگرنه بوالهوسی با تونکته ئی گویم          که عشق پخته ترازناله های بی اثراست

دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگراموربین المللی- مسکو

قابل توجه: واژه هوس فارسی است.معنای گذراندن وقت به آرزو و هوسهای زیاد رامی دهد وبلهوسی نوشته میشود.  بل  «پیشوند» به معنی بسیاراست. درعربی این این واژه را به ترکیب لفظ «بو» که مخفف ابو باشد به معنای پدر وصاحب است بوالهوسی می نویسند.