روز مـــادر بــتـــمام مـــادران جــهــان مــبــارک بــاد

مادر یعنی زندگی ،
مادر یعنی عشق ،
مادر یعنی مهر ، عاطفه  و محبت٬ شفقت و ترحم .
مادر یعنی آن فرشته ای که با اشکت ، اشک میریزد ،
با خنده هایت می خنده ، مادر یعنی آن فرشته ای که نگاهش با هر لبخندت ، زندگی میکند .
مادر یعنی  فرشته ء که موهایش سفید میشود و برای بزرگ کردن فرزندش میگوید ، درد و بلات به جانم .. .. هرقدراز  محبت  مادر بگوییم  کمتر گفته ایم  پس مادرهستی  همه  انسانها….. پس  برفرزندان واجب  آنست  که خدمت مادر را  در زمان  که  مادر همرای  شان  است  انجام  بدهند .
روز مادر  را به  تمام  مادران  جهان  تبریک وتهنیت میگوئیم .روز-مادر1