دوستان !.. دو مطلب خیلی عالی را که در ذیل از قلم محترم « پرتو نادری » مطالعه میکنید٬ لازم دانستم به ارتباط این موضوع٬ طنز بنام « حسرت و تعجب »از شاعر توانای کشور « اسیر» را نیز خدمت شما نشربنمایم.

download

طنز – حســـرت و تـــعــجــــب 

در این دنیای بی پایان چه شیخ و شاب ٬ ایرانی  است

هر انچه هست دراین  عالم  اسباب  ٬ ایرانی  است

تمام پیشوایان جهان از  جنس  مرد  و زن

که باشد  نامدار  و صاحب  القاب ٬ ایرانی   است

به چشم  کم  مبین  این  افتخار  و فخامت را

که در  هرگ.شه از اوتاد واز اقطاب ٬ ایرانی  است

زدانشمند ودانشجو به چندین  قاره عالم

به هر پیمانه ایتا میکند  ایجاب ٬ ایرانی  است

به گرد  کره  خاکی  اگر  گردی  شود بالا

رسد  گر بر  دل  خورشید عالمتاب  ٬ ایرانی  است

زمین  گرد  است  و دور  خویش  گرداگرد  میگردد

به  هرکی  بنگری  مصروف  این  گرداب ٬ ایرانی  است

به دنیای تحرک هرکجا جنبنده ای بینی

اگر بیدار و ایرانی وگر در خواب ٬ایرانی است

اگر زن نامور بینی به هند وسند و در بنگال

وگر مرد دلیر گنده  در  پنجاب ٬ ایرانی است

مگو در باب مولانا ویا سید جمال الدین

سنائی وابن سینا ز چندین باب ٬ایرانی است

خلیلی و خلیل و قاری و مستغنی و شایق

ندیم وواصل و سلجوقی و بیتاب ٬ ایرانی است

به واتیکان نظر کن شوکت وشان نصارا  را

نمیدانی که از عمری است چندین پاپ ٬ایرانی است

خدا روزی که پیدا کرد دارا و اسکندر  را

به هردو داده این نعمت که مام و باب ٬ایرانی است

همین بیچاره مایکل جکسن بر گشته بخت امروز

که روزی با مهارت مینمود آلاب ٬ایرانی است

بیادکسی  نمی اید  چه سانی  آخر ٬ نمیدانم

جوانمردی که پا مانده  است  درمهتاب ٬ ایرانی  است

شیندم مرد دانائی همی گفت  این  حقیقت را

که پیغمبر  به نسل و ذریه  وانساب ٬ایرانی است

به اوباما دهید این مژده  شاید بی خبر باشد

که بابایش ز ایران و خودش هم ناب ٬ایرانی است

«اســیـر » این طنز رابنوشتم واز آن روز میترسم

بگویندم که این بیچاره ء بی تاب٬ ایرانی است

م – نــســیــم اســـیـــر از جرمنی