پـــنـــدنــامـــه شـــیــخ فــریــدالـــدیــن عـــطــار

عطار  نیشاپوری

اصل ایمان هست شش چیز ای وحید  – با تو گویم گر بدل خواهی شنید

سه از آن شش با یقین خوف و رجاست – پس توکل با محبت با حیاست

هرکرا نور یقین حاصل بود – صاحب ایمان و روشن دل بود

هر که خوفی نبود اندر جان او – ای پسر باشد ضعیف ایمان او

نامهٔ اعمال اگر نبود سپید – رو مباش از رحمت حق ناامید

هر کرا نبود توکل با خدای – شایدت بروی بگریی های های

آنکه حب حق نباشد در دلش – از عمل جز باد نبود حاصلش

باش ای بنده خدا را دوست دار – تا شوی تو از عذابش در کنار

ای برادر شرمی از ایمان بود – بی حیا از زمرهٔ شیطان بود

         گر تو هستی مومن و پرهیزگار

        از خدای و از خلایق شرم دار