چــالـــش هــای جـنـگ قــومــی درافـــغـانــسـتـان خـطــرنــاک تــراز تــروریــسم است:دکــتــور عــلــی احــمــد کــریــمـــی

krimi2-300x210  به گزارش رسانه ها وخبرنگاران خاریجی بحران ها وفجایع افغانستان بعداز اوکرائین در دومین روزاجلاسیه سران ناتو محوراصلی مذاکرات بود. برملاست که ناتوجهت ادامه حضورخود نیازی به رضایت ویا مخالفت اشرف غنی وعبدالله ندارد اما بخاطرترس ازافکارعمومی مردم اروپا و جهان ازآنها دعوت نمودند تاحضور بی ثمرخودرابخاطر منافع ژئوپولیتیک ونه استقرارامنیت وثبات درافغانستان طولانی و  مشروعیت بخشند. شکست مذاکرات چهارجانبه باشرکت دولت کابل وطالبان انعطافگرا، امریکا، پاکستان وچین درماه مارس سال جاری فضای امنیتی وسیاسی کشورراوخیم وبارمسئولیت های اخلاقی ووجدانی ناتورا وزین ترگردانیده است. اشرف غنی وعبدالله  با ذکرآمار های نوید بخش وجلب اعتماد سران ناتو حقایق تلخ را پنهان نمودند و تعهد سپردند تا در مبارزه بافساد ودزدی سالاری مایه شرمندگی بیشترناتو درآینده نگردند. سران ناتوبهتر ازاشرف غنی وعبدالله اطلاع دارند که

طالبان باروحیه قوی ومصمم  تردراکثرنقاط افغانستان کنترل دارندوعملیات پراگنده رادر مرکز وشهرهای بزرگ آزادانه  انجام می دهند وناتو طی تقریبا پانزده سال نتوانست ویا نه خواست حتی آنهارا به مذاکره وادار بگردانند وبیم آن میرود که دامنه بی امنیتی ها ازمناطق جنوبی به شمال گسترده ترگردد،نارضایت های عمومی بویژه فعالیت های زیرزمینی وانتقام جویانه حامد کرزی وطرفداران آن درمرکز،آینده دولت وحدت ملی را به چالش های جدید روبرو گردانیده است و شکست دولت وحدت ملی شکست سیاست های کاخ سپید که مهندس ومبتکراین دولت است محسوب میگردد وباعث تضعیف برنامه های درازمدت امریکا وناتو درمنطقه آسیا خواهد گردید، افغانستان ناامن وبی صاحب مهم ترین وسیله ای فشار ناتو برعلیه رقبای بزرگ منطقوی دربازی های بزرگ قرن بیست ویک است.  کمک های نظامی ومالی ناتو وحضورنا معلوم آنها پیش ازاجلاسیه سران دروارسا، زمانیکه اوباما فرمان تمدید بیشترازهشت هزارسربازان امریکا را صادرنمود تصویب گردیده بود تا ظاهرا دستآورد سفر اشرف غنی محسوب گردد، اما نگرانی وبی اعتمادی های عمیق سران ناتو درآنست که باوجود حمایت های نظامی ومالی تا هنوز نه توانسته اند طرفداری را که بتواند اقوام مختلف افغانستان رابنبال خود بکشاند موفق گردند وازهمین سبب ازدادن تجهیزات نظامی پیشرفته که چوروچپاول نگردد خوداری می ورزند. افغانستان بخاطر اختلافات قومی نمی تواند متحد استرتژیک ناتوگردد، اما مناسب ترین کشوربرای پایگاه های نظامی آن باقی خواهد ماند. غربی ها اگرچه خودرا مدافعان حقوق بشرودموکراسی می دانند اما درافغانستان ازرفتارهاوگرایش های که باحقوق بشر،دموکراسی وتساوی طلبی های بشردوستانه مغایرت دارد پشتبانی می نمایند.   به باور  خبرنگاران  وتحلیلگران آگاه، جنگ وتعصب میان سران جهادی به نمایندگی ازاقوام مختلف دلیل قانع کننده تر برای حضور دوامدار ناتو و پرده پوشی شکست های آنها می باشد تا به جهانیان نشان بدهند که افغانها فرهنگ آشتی وسازش را برای خودننگ می شمارند واگرناتو افغانستان راترک بگوید فجایع بزرگ انسانی وجنگ داخلی تکرار می گردد.  بکمال تاسف حلقه های فرصت طلب، تشنه به قدرت وماجراجو باحمایت وپشتبانی از این سیاست ها مانع رشد افغانستان واحد ومقتدرگردیده اند وباید این حقیقت تلخ راپذیرفت که حاکمان افغانستان درطول تاریخ با حمایت بیگانگان به سرکوبی نیروهای مترقی وعدالت خواه باپیروی ازسیاست تفرقه افگنی افتخارنموده اند. هیات دولت وحدت ملی نیز در وارسا  تلاش ورزیدند تا برای تبرئه شکست ونارضایت های عمومی رقبای خودرا معهم نماید. بنا به گزارش روزنامه کمیرسانت چاپ مسکو نماینده سازمان ملل درامورافغانستان ازخودسری های جنرال دوستم معاون اول رییس جمهور ورییس حزب جنبش ملی  وعطا محمد نوروالی بلخ ورییس جمعیت اسلامی انتقاد نموده  که فشار این دوگروپ ازاقوام ازبک وتاجک مشکلات اضافی برای دولت ایجادنموده است ونماینده سازمان ملل درامورافغانستان نگرانی داردکه تنش اختلافات میان گروپ های قومی  خطرناک تر ازجنگ با تروریسم است. ینسین ستولتینبرگ رییس ناتو ازپیشگویی درباره دورنمای کوتاه مدت وقایع درافغانستان خودداری ورزید،وعده داد که دراجلاسیه بعدی ناتو دربروکسل اقدامات وتدابیربعدی اتخاذ خواهد گردید. تصادفی نیست که بعدازاجلاسیه ناتودر وارسا  سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری سیاستمدارمحافظه کار با کوبیدن جنبش روشنایی، مردم هزاره را که ازاو سلب اعتماد نموده اند و نمی خواهند بیش ازاین ازگهواره تاقبر مزدور ودست بوس چند زاهد ظاهرالصلاح باشند توبیخ وسرزنش نمود. سروردانش در اعلامیه دستوری خود مینویسد « درشرایط کنونی کشور، دومقوله امنیت وثبات که مکمل یکدیگرووابسته به همدیگرند…. بدون امنیت وثبات، نه عدالت، حقوق بشر،حاکمیت قانون تامین نمیگردد….» ایکاش سروردانش در طول سالهای متمادی دربالا ترین مرتبه قدرت لااقل دکترین امنیت ملی وبین المللی چندکشوررا می خواند تا معنای امنیت وثبات را به اقتضای زمان درک می نمود. سروردانش نمی داند که فساد مادربی امنیتی و دزدی سالاری پدر بی ثباتی می باشد دولتی که از پدرومادرفاسد زاده میشود تنها دربی امنیتی وبی ثباتی بقای خودرا طولانی ترمی گرداند.تنها احمق ها نمی دانند که فساد ملت رافاسد میگرداند ودر ملت فاسد منافع ملی وافتخارات تاریخی قربانی مصالح زودگذر اشخاص پررو وجاه طلب میگردد. زمانیکه صدای عدالت خواهی واعتراضات مدنی خفه کردد کشور به زندان تمام افراد جامعه تبدیل میگردد، درزندانها امنیت وثبات کامل وجود دارد ولی زندانیان حق اعتراض وانتقاد را ندارند . درقسمت دیگری اعلامیه دستوری سروردانش می خوانیم« … امروزمخصوصا بعداز اجلاسیه وارسا وتعهدات ناتووسایرهمکاران بین المللی افغانستان درموقعیت بسیارعالی ومورد اعتماد…..» سروردانش عجب حافظه ضعیف وذهن کوتاه دارد، درزمان طولانی سرداردزدان وکلاه بردران حامد کرزی سازمان ملل، غنی ترین کشورهای جهان به افغانستان اعتماد نمودند وحتی ایران که درجامعه جهانی درآن زمان چون  کشور متمرد وسرکش منزوی گردیده بود به کرزی پول نقد پرداخت ، ومهم ترازهمه روسیه چون بزرگترین کشورجهان وعضودائمی شورای امنیت سازمان ملل درچارچوب شورای روسیه وناتو  به افغانستان کمک نمود،که درحال حاضر با مخالفت  امریکا ، همکاری شورای روسیه وناتو پیرامون افغانستان قطع گردیده است وناتو سرگیری این همکاری ها را به اجرای قرارداد مینسک مرتبط می گرداند. میگویند سروردانش حقوقدان خوب است واین حقوقدان درقسمت دیگری اعلامیه دستوری خود از مردم دعوت مینماید « اقشارمختلف باید به حمایت ازدولت بشتابند… » آقای، دانش دولتی که برگزیده ملت وبا روح ووجدان جمعی هماهنگی داشته باشد وازحیات، آرامش،آزادی وحقوق فردی وطبیعی مردم از تجاوز تفنگداران ودزدان پاسداری وحفاظت نماید، مردم  حمایت ازدولت را ازوجایب قانونی خود می دانند وزمانیکه دولت نمی تواند رضایت مردم  را کسب نماید این دولت سزاوارحمایت نیست ومردم حق دارند آنرابرکنار وبه جای آن پاسدار ونگهبان جدید را انتخاب نمایند. حمایت ازدولت دزد وفاسد وظالم ازنظراسلام شرک وازلحاظ مدنی خیانت وجنایت بوطن است. امااکثریت کارمندان شریف دوایر دولتی مجبورگردیده اند که خیانت ها وجنایت ها راتحمل نمایند وبگفته مولانا

/ کزضرورت است مرداری مباح/ بس فسادی کزضرورت شد صلاح./

مهم ترین دغدغه درآن است که دولت برگزیده مردم نیست وآعضای این دولت وارثان نسل تعصب و قوم پرستی می باشند،موجودیت شما دراین مقام قومی است ونه بخاطر سوابق ملی وتحصیلات عالی. وطن پرستی با خودپرستی ها فرق دارد. نسل جوان ازاقوام مختلف افغانستان میدانند تابساط تعصب های نا روا وناشایست ونا بخردانه  نژادی ، مذهبی وقومی که با وجدان روشن دنیا ناسازگاراست جمع نگردد افغانستان روی خوشبختی را نه خواهد دید،زمان تغیرنموده ودنیا به رشد وکمال تاریخی خود رسیده است، مردم بیدار گردیده اند. اعلامیه های دستوری دراین مرحله حساس نفاق های قومی رابیشترتحریک می نماید، مردم ازاقدامات دولت برعلیه زورگویان حمایت می نماید اما دولت برعلیه خودسران فاسد بزدلانه رفتارمی نماید وبه افراد واشخاص فاسد وپلید که عامل بحران ها گردیده اند بیشتر اعتماد می نماید، تقسیم مشاغل براساس قومی ،زبانی وخویشاوندی صورت می گیرد، اگرامریکا وناتو نباشد این دولت نمی تواند یک ساعت باقی بماند واعضای آن مانند موروملخ به نزد خانواده های خود درخارج فرار می نمایند. کسیکه افغان وانسان است نمی تواند دروغ بگوید وبه سرنوشت آینده کشوربه دیده بی تفاوتی وبی اعتنایی بنگرد و تمام زشتی ها وپلیدی را بخاطر سلیقه جویی های شخصی نیک جلوه بدهد. دیده درایی هم حدی دارد. آقای دانش شما با آویختن تصویر شهید مزاری دردفتر کار خود مانند پراهن خون آلود حضرت عثمان مخالفین را سرزنش مینمایید، مگرنمی دانید وجب وجب خاک این کشورخوابگاه شهیدان است، شهید پروری های قومی بی احترامی به خون میلونها شهید این کشوراست. قهرمانان باید تقدیر وقاتلان وخائینان باید محکوم گردند. قهرمانان باید الگوی اتفاق واتحاد باشند تا تمام اقوام افغانستان را درزیریک سقف واحد یک صدا به خاطرافغانستان سربلند وآزاد بسیج نمایند.افغانستان سیاه ترین روزها را آزمایش می نماید ازلحاظ تئوری  کلاسیک  ها شرایط انقلابی آماده گردیده است ارگ نیشینان وبالایی ها نمی توانند وظایف خودرا مسئولانه انجام بدهند، خلق ازادامه  این وضع غیرقابل تحمل  ناراضی اند واگرخدای ناخواسته جنایات گذشته جنگهای قومی تکرارگردد ارگ نیشینان بخاطریکه این شرایط را ایجاد نموده اند باید سرزنش گردند ونه مردم.

دکتورعلی احمد کریمی – تحلیلگراموربین المللی- مسکو