عــرض تسلیت بمناسبت افــول یـک ستـاردرخـشان ادبـیـات افغانـستـان شـاد روان مـحـمـد اکــرم عثـمان به تـمام خــانواده مــحتــرم عثـمان

98c02f5c727ee94919aae134f4563b4c6186ddf9  باتاسف دکتور اکرم عثمان ٬ چراغ انجمن فرهنگ وادب  و دانستان نویش  معروف 1. Cover Jawedan Book copy 3 افغانستان بتاریخ  یازدهم  ماه اگست  2016 میـــلادی درکشـــور سویدن خموش گردید . جای این دانشمند بزرگ ُ نویسنده مردمی ودیپلومات و حقوق دان در تاریخ فرهنگ ادبیات کشور خالـیـست.  روحــش شــاد و خـــاطــراتش گـــرامی باد . سوانح کامل شادروان عثمان را میتوانید درکـتـاب چـهــره هــای جــاودان ( اثــر ماریا دارو) از صفحه 251 -254 مطالعه فرمائید :
https://www.scribd.com/document/269906035/Maria-Daro-Chehrahaye-Jawedan همدردی