روابط روسیه وامریکا بعداز انتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی

images انتخبات پارلمانی روسیه وریاست جمهوری امریکا درقضای بی اعتمادی ومقابله جویی مانند دوران جنگ سردبرگزارمی گردد. امریکا روسیه رامتهم مینمایدکه هاکرهای این کشور در انتخبات امریکا مداخله مینماید ودولت امریکا با ادامه از استراتیژی تحریم های اقتصادی برعلیه روسیه با سیاست هراس افگنانه به متحدین خود فشارمی آورد تاازاین طریق وحدت وهمآهنگی درمیان کشورهای ناتو حفظ گردد.باوجوداختلاف نظرها وبی اعتمادی درحل مناقشات منطقوی وزارای خارجه روسیه وامریکا مذاکرات پانزده ساعته خودرا رابه پشت درهای بسته درباره متارکه جنگ در سوریه انجام می دهند تارشته مذاکرات قطع نگردد هردو ابرقدرت توافق نمودند تادرباره آینده سوریه و انتقال قدرت بطورصلح آمیز همکاری نمایند ولی کارشناسان به آینده این همکاری ها دیدگاهای بدبینانه دارندومعتقداند که هردوابرقدرت درسوریه ازمنافع خود دفاع مینمایند وبروی ویرانه های سوریه تروریست هارا بمباران می نمایند.

سوریه طی پنج سال جنگ تباه گردیده است و مردم سوریه بروی ویرانه شهرهای خود ازشدت قحطی برگهای درختان را می خورند. روسیه یکه تازی امریکا رابرسمیت نمی شناسد وحتی امریکا را منبع شروجنگ ومداخله درامورداخلی کشورهای دیگر میگرداند.  روسیه  اگرچه علاقمند به سرگیری همکاری شورای روسیه وناتو است ولی توسعه وخزش این پیمان نظامی وسیاسی رادرنزدیکی مرزهای خود خطروتهدید به تمامیت ارضی خودمی شمارد وپوتین بارها هوشدار داده است که روسیه درهمکاری های دوجانبه وچند جانبه منافع ملی روسیه را قربانی منافع ژئوپولتیک نمی نماید وامریکا راعامل انقلاب های رنگی میداند.انتخابات پارلمانی روسیه وریاست جمهوری امریکا درآینده روابط این دوابرقدرت اتمی نقش تعین کننده را درسال نومیلادی درحل مناقشات منطقوی ونظم بین المللی خواهد داشت. نتایج انتخابات پارلمانی درروسیه نه تنها ازاهمیت بزرگ داخلی برخورداراست بلکه ادامه سیاست های استراتژی ولادیمرپوتین درانتخابات دوسال بعد ریاست جمهوری روسیه محسوب میگردد ونقش کلیدی رابه حیات سیاسی، اقتصادی واجتماعی روسیه وروابط وهمکاری های آن باکشورهای جهان وبه ویژه امریکا خواهد داشت ونتایج این انتخابات درواقع زنگ خطربه رییس جمهورجدید امریکا خواهد بود که باپوتین ازطریق مذاکرات به حل اختلافات دوجانبه ومناقشات منطقوی بویژه پیرامون سوریه واوکرائین مذاکره نماید.بنا برگزارشهای مطبوعات غرب محبوبیت روبه افزایش پوتین درداخل وموفقیت های دیپلماسی ونظامی اودرامورمنطقوی وحمایت اوازنظم جدید درروابط جهانی برعلیه سیاست های یکه تازانه امریکا باعث تشویش،دودلی ونگرانی کشورهای غرب وناکامی سیاست های واشنگتن به منزوی گردانیدن روسیه گردیده است. ترامپ سیاستمدار جنجالی ونامزد ریاست جمهوری امریکا پوتین را رهبرتاثیرگذار و به مراتب بهتراز اوباما خواند ووعده داد که درصورت پیروزی تحریم های اقتصادی رابرعلیه روسیه لغو والحاق جزیره کریما رابه رسمیت خواهد شناخت.بعید به نظرنمی آید که سخنان ترامپ درکارزارانتخباتی بیشترجنبه تبلیغاتی داشته باشد ولی واقعیت امرحاکی ازآنست که بهبود روابط میان دوقدرت بزرگ اتمی جهان بازبان زورودیکته باعث افزایش تنش های بیشتر درجهان خواهد گردید. غربی ها می دانند که مردم روسیه ازسیاست های پوتین دراموربین المللی حمایت می نمایند اوبگونه رهبرقاطع براوضاع کنترول دارد وتا هنوزکمتررهبری را میشناسند که درمدت بیشترازچهارساعت درگفتگوی مستقیم باخبرنگاران ومردم بدون استفاده ازیاداشت وکاغذ به سوالهای گوناگون وحاد پاسخ بدهد. موفقیت های نظامی پوتین درسوریه مواضع امریکا را درخاورمیانه تضعیف نموده است واگرپوتین نمی بود شاید بشاراسد به سرنوشت صدام حسین وقذافی مواجه میگردید. مطبوعات کشورهای غرب به سران کشورهای خود هوشدارمی دهند که دشمنی امریکا باروسیه اتحاد مسکو وپکن را تقویت مینماید وروزنامه تایمزلندن پیشنهاد می نماید تاغرب مانع تقویت اتحاد روسیه وچین گردد به نظرنویسنده مسکو وپکن دوابر قدرت اتمی واعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل درمقابل سیاست های سلطه جویانه امریکا دراموربین المللی با وجود بی اعتمادی های تاریخی وفرهنگی موضعگیری های مشابه دارندورهبران دوکشورطی سالهای اخیر17 بارملاقات نموده اند وهر دوکشوربه مدرن سازی وتقویت نیروهای دفاعی خود ادامه می دهند.اوباما برنده جایزه نوبل که بعد ازدوماه کاخ سفید را ترک می نماید نه توانست ماموریت های خودرا درافغانستان وسوریه بطورموفقانه انجام بدهد،سوریه تباه گردید  وافغانستان باموجودیت سران فاسد وغیرمسئول روزهای بدترازسوریه راآزمایش می نماید،گسترش فساد،بی عدالتی وبی بازخواستی تفرقه های قومی راچالش برانگیزگردانیده وباعث  بی امنیتی درنقاط مختلف کشورگردیده است  که عواقب آن برای آینده افغانستان خطرناک ترازتروریسم وحتی داعش است. انتخابات ریاست جمهوری امریکا وپارلمانی روسیه درسال میلادی جدید ایجاب همکاری مشترک وصادقانه کشورهای بزرگ را می نماید. درانتخابات پارلمانی روسیه 450 نمایده بطور انفرادی  وحزبی انتخاب میگردند، 250 نماینده ازطریق احزاب سیاسی و250 نماینده بطورانفرادی در انتخاب شرکت می ورزند. دراین انتخابات چهارده حزب سیاسی که گرایش های  مختلف دارند برای ورود به پارلمان آینده مبارزه می نمایندواحزاب سیاسی برای ورود به پارلمان بایدازمانع پنج درصدی عبورنمایند ونمایندگان انفرادی  برای ورود به پارلمان نیازبه کسب رای اکثریت دارند، به علاوه انتخابات پارلمانی همزمان روسای 9  منطقه روسیه ونمایندگان 39 شورا های محلی نیز انتخاب میگردند. حزب روسیه واحد که موسس وبنیان گذارآن ولادیمیرپوتین است نقش پیشآهنگ را درانتخابات دارد  ودرمیان سایر احزاب، حزب کمونیست، روسیه عادل ولیبرال دموکرات ازجناح های برنده درپارلمان جدید خواهند بود. مهم ترین مسله در انتخابات پارلمانی امسال روسیه درآنست که احزاب مخالف وموافق ازوضع کنونی اقتصاد روسیه ناراضی اند وهمه اتفاق نظردارند تااقتصاد روسیه ازوابستگی به فروش گازونفت آزاد گردد تا ازاین وابستگی اکثریت مردم فقیرکه تعداد آنان به بیست میلون نفرمیرسد ازاسارت و قربانی نفت وگازنجات یابند، احزاب دموکراسی طرفداربه غرب که بعد ازفروپاشی شوروی درزمان بوریس یلستین ازقدرت نا محدود سیاسی واقتصادی برخورداربودند دراین انتخابات نقش کمرنگ دارند وحزب حاکم رابه فساد وفقرعمومی متهم مینمایند وسیاست اقتصادی دولت را مسئول وضع اسفناک چهل میلون متاقاعدین کشورمی دانند وبه نظرآنان مدرن سازی اقتصادی کشور بدون تغیر سیاست درنظام کنونی ناممکن است ولی این احزاب پراگنده ومتفرق اند. سایراحزاب ازسیاست های پوتین دراموربین المللی ومناقشات منطقوی به اتفاق آراء پشتبانی می نمایند.اکثریت مردم روسیه که دراثرمشکلات اقتصادی و بیکاری و تورم که درآمد ناچیزآنهارا می بلعد به سیاست بی علاقه گردیده اند، بنا به گزارش مراکزهمه پرسی باوجود مشکلات اقتصادی وبی علاقگی به سیاست اکثریت روسها میل ندارند به دعوت مخالفین دراعتراضات ضد دولت اشتراک ورزند. مردم نمی خواهند تا بی امنیتی وچوروچپاول سالهای 1990 بعد ازسقوط شوروی تکرارگردد. پیروزی وسبقت حزب روسیه واحد در هفتمین دورانتخابات پارلمانی مولود محبوبیت پوتین است که توانست اقتدارملی وغروربرباد رفته روسهارا احیا نماید.سیاست خاریجی پوتین درآینده نیز تغیر نه خواهد کرد وازمنافع روسیه درجمهوری های سابق، نقش وجایگاه روسیه درخاورمیانه، حمایت ازخودمختاری شرق اوکرائین،مخالفت به عضویت اوکرائین وگرجستان درپیمان نظامی ناتووهمکاری های دوجانبه وچند جانبه درچارچوب سازمان همکاری شانگهای باچین وسایر بازی گران موثرمنطقوی مانند ایران،ترکیه وکشورهای بریکس ادامه خواهد یافت، روسیه میگوید که باامریکا وغرب ازهمکاری های مساویانه ومتساوی الحقوق طرفداری مینماید وعلاقمند به مقابله جویی های نظامی نیست ولی به مدرن سازی وتقویت نیروهای دفاعی خود ادامه می دهد تا هیچ کشوری حتی فکرحمله بروسیه را نداشته باشد. روسیه برای مدرن سازی اقتصادی ولغوتحریم های اقتصادی علاقمند به همکاری با امریکا وکشورهای غرب است همزمان دیکته وفشاررا نمی پذیرد. در میان نامزدان انتخابات  ریاست جمهوری امریکا درباره دورنمای روابط با روسیه اختلاف نظروجود دارد وتا هنوزمعلوم نیست که برای نخستین بار درتاریخ امریکا  از میان دو نامزدکهن سال کدام جناح پیروزمیگردد،اگرچه روحیه عمومی درروسیه به پیروزی ترامپ خوشبین است ولی مقامات رسمی اعلام می نمایند ما به اراده مردم امریکا احترام می نمایم هرکسی را که مردم  انتخاب نماید همکاری خواهیم نمود.آیا امریکا که تاهنوزخودرا یگانه ابرقدرت جهان می داند ومدعی میگردد که برای جلوگیری ازانکسارقدرت درجهان باید یک ثبات دهنده وجود داشته باشد حاضرخواهد گردید تادرسیاست وهمکاری های خود با روسیه تجدید نظرنماید؟ نتایج انتخابات درسال میلادی جدید به این سئوال پاسخ خواهد داد.

دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگراموربین المللی -مسکو