اعـــلان فـــوتـــی :

unnamed

پوهاند داکتر عبدا لواسع لطیفی سابق استاد و رییس فاکولته طب کابل شوهر-عبدالوهاب

لطیفی-احمد فواد لطیفی پسران- محبه حنیف و ماریه رحمان دختران – عبدالفتاح راهین

پروفیسر رفیع سمعزی-انجنیر ربیع سمعزی-انجنیرشعیب سمعزی و داکتر محمود سمعزی

برادران–هوسی پوپل-ناجیه کمالزاده و آسیه سمعزی خواهران–فاضل حنیف و داود رحمان

دامادان–زهره لطیفی و فوزیه لطیفی عروسان- غفور ارسلایی-طارق ارسلایی-سعدیه یونس

هادیه ارسلایی-رضیه اشپاری-مسعوده بلوچ خواهرزاده ها-طارق حنیف هیله حنیف فاطی

لطیفی سعید لطیفی صوفیه لطیفی صبرینه لطیفی و الینه رحمان نواسه ها وباقی فامیلهای لطیفی

سمعزی – حنیف ورحمان به اطلاع دوستان میرسانند که جنازه مرحومه فاطمه لطیفی بروز

دوشنبه سوم اکتوبر بساعت یازده قبل از ظهر در حضیره  مانت فرناند ویرجینیا

بخاک سپرده میشود- فاتحه مردانه و زنانه درعین روز ازساعت دو تا چهار در مسجد مبارک

مصطفی ګرفته میشود .

payam-tasliat

*****

مـراتـب  تـعـزیـت  وتـسلـیـت قــلبــی خـــویش  را  نـسبـت  وفــات  شــادروان  خــانــم  فــاطــمــه لــطــیفــی  خــدمـــت  خانواده  مـــحتــرم  شان  تقدیم  میداریم .