قــاتــلان دیــروز ؛ قــهـر مــان هــای امــروز٬ شــعــر زیــبــای بــه ارتـبـاط وضــع کنــونــی کشــور از : نــذیــر ظفر

ظفر

دیروز بود جانی و امروز داور است  –  دیروز بود قاتل و امـــروز یاور است

دیر وز بود در پی کـــــشتار مردمان  – امروز متـــقی شــــده بالای منبر است

دیروز راه ِ مردم بیچاره مـــــیگرفت –  امروز بهر مردم غمـــدیده رهبر است

دیروزناله داشت که کفر آمده وطن  – امروز بهر جـــمله ِای کفار نوکر است

دیروز شهر ما که به خمپاره بسته بود  – امروز بهر آمدنـــــش ساز دیگر است

دیروز دست شان به جنایت خضاب بود  – امروز قــهر مان پر آوای کشور است

دیروز نام او به زبانــــــــها شرور بود  – امروز مرد نامی و سر تاج دفتر است

دیروز قـــــتل کردند و رفتند به غار ها  – امروز داد خواهی آن تا به محشر است