بـیـعـت سـران دولــت وحدت ملـی به حکـمـتیـار : دکـــتـور عــلــی احــمـد کــریـمــی

دکتور  علی  احمد کریمی  فجایع ورویداد چهاردهه اخیرقلمرو افغانستان را به تیاترنمایش های سیاسی مضحک تبدیل گردانیده است که درآن افراد واشخاص متردد ودودل،زورگو وقانون گریز با شعاروطن پرستی وصلح خواهی به تقدیروستایش واعزازهمدیگرخود نمایی می نمایند، تا افکارعمومی را به بت پرستی قدرتهای سیاسی عادی بگردانند. بازی با احساسات وعواطف مردم معمولی که شعوراجتماعی ومسولیت های اخلاقی آنها درسطح نازل قراردارد درطول تاریخ به دکتاتوری واستبداد های سیاسی ومذهبی کمک نموده است. بزرگان تاریخ میگویند،  وطن پرستی آخرین پناهگاه آدم های فرومایه است که باشعارهای مردم فریبانه رسم وآئین بت پرستی قدرت را درجوامع بشری ترویج ومشروعیت بخشیده اند.بت پرستی قدرت، بدترین شرک به خدا وتوهین و اهانت به انسانیت،جعل وتحریف تاریخ وستم ملی وجنایت برعلیه بشریت  وجرائیم بین المللی محسوب میگردد. تاریخ کشورما تاریخ بت پرستی قدرتهای سیاسی واستبداد های مذهبی است که مانع حکومت عقل ومبارزه برای استقرارجامعه بازوآزادی وبرابری گردیده است. دربت پرستی قدرت، مردم به تصامیم ضد ملی دولت، حق وتو راندارند وانواع تصامیم ضد ملی بنام مردم وبرعلیه مردم اتخاذ میگردد.

امضای توافقنامه صلح باگلبدین حکمتیار وطرفداری کرزی ازاشغال ولایات افغانستان توسط طالبان قدرت رابیشتررمزآلودگردانیده واین دسیسه سازی های پشت پرده وعلنی مایه نگرانی بیشترمردم به آینده گردیده است. وطن دوستان راستین بخاطربرقراری صلح نیازی به گرفتن امتیازات سیاسی ومادی ندارند،مردم از جنگ ها وصلح های خیالی بیزارومتنفراند جنگها وصلح های خیالی  وضع را درآینده بدترازامروز خواهد گردانید، همه نگرانی دارند که تشنگان قدرت درجنگ ها وصلح های خیالی درفکرواندیشه تقسیم ملت واحد به خودی وغیرخودی اند وبه گفته مولانا درجنگ وصلح خیالی به فخروننگ خیالی می بالند.

           برخیالی صلحشان وجنگ شان     وزخیالی فخرشان وننگشان

مردم توقع معجزه را ازامضای توافقنامه صلح نداشته باشند چون این توافقنامه بدون مردم وبرخلاف اراده مردم امضا میگردد،گلبدین حکمتیاربه عنوان قصاب مردم درکشورشهرت دارد،این توافقنامه ، مدافعین حقوق بشرو سازمانهای مدنی را  که نام گلبدین درلست سیاه سازمان ملل درج گردیده دچارشوک گردانیده است، ارگ نیشینان،مجاهدین وسیاستمداران بدون حضوروی  بادادن امتیازات تسلیم گرانه بوی بیعت نمودند. استقبال سران دولت وحدت ملی، مجاهدین، مقامات بلندپایه دولت وسیاستمدارن خارجی درمراسم تشریفاتی امضای توافقنامه درواقع سوگند وفاداری و  بیعت به گلبدین بود وحمایت کشورهای غرب ازگلبدین معنای دفن دولت ناکارآمد وحدت ملی را می دهد که درعمل نشان دادند که به حاکمیت قانون واراده ورضایت مردم خیانت نموده اند ودرطی این مدت یک کارقانونی انجام نداده اند وبرخلاف زیردستان خودرا به قانون گریزی وفساد علنی تشویق وترغیب نموده اند، حالا باید منتظر بود تا مالک جدید کاخ سفید بعد ازانتخابات  برای حفظ آبروریزی خود چه تصمیمی را اتخاذ خواهد نمود .گلبدین مانند جنرال دوستم درمقابل مردم کابل عذرخواهی نه خواهد کرد ولی سهم ومشارکت آن به حیات سیاسی واجتماعی کشورمطابق قانون اساسی واحترام به آزادی های مدنی وارزشهای والای انسانی و احترام به حقوق زن برای گلبدین امتخان سنگین ترازفیر راکت وموشک خواهد بود.  این بیعت نامه بعدازتلاشهای بی ثمر دولت افغانستان،پاکستان، چین وامریکا با طالبان درتیاتر سیاسی دولت وحدت ملی به نمایش گذاشته شد به یقین روحیه طالبان راچون اصلی ترین گروه تروریستی تقویت خواهد بخشید تا گلبدین وارگ نشینان وسیاستمداران درآینده ازطالبان نیزبیعت مشابه را به نمایش بگذارند وطالبان که دراکثرولایات افغانستان تسلط دارند شاید به گرفتن باج های سیاسی ومالی قانع نه  گردند.تصادفی نیست که حامد کرزی اشغال ولایات افغانستان را حق قانونی طالبان میداند وطرفداری ازاشغال غیرقانونی قلمرو کشورخیانت به تمامیت ارضی کشورمحسوب میگردد اگراین آهنگ تجزیه طلبی اززبان دیگری طنین اندازمیگردید شاید به جرم خیانت بوطن و جاسوسی به بیگانگان محکوم میگردید.کرزی دراین تیاترسیاسی نقش  سیاستمدارهرزه گرد وهرجایی رابازی می نماید در موقع سفر بکشورهای خارج  ازامریکا ومداخله بیگانگان در امورافغانستان انتقاد می نماید، او جرات مذاکره روبرو را با برادران ناراضی خود ندارد وبا افسانه سرایی های طفلانه خودرا رهبرومدافع وانمود میگرداند تاازکشورهای روسیه وچین که رقبای استرتژیکی امریکا هستند پول وکمک دریافت نماید تا بر علیه امریکا درافغانستان جنگ نماید درحالیکه خودش ومحافظین آن معاش ازامریکا دریافت می نمایند.  طالبان وسایرپشتنون های افغانستان می دانند که کرزی دردوران سیزده سال زمامداری خود چندین نسل پشتونهارا انتحاری وقاتل تربیت نمود تاازنعمت تمدن وعلم و دانش محروم گردند واین بزرگترین ظلم واهانت کرزی به پشتون ها است. آزموده را آزمودن خطاست .کرزی دردورهای طولانی زمامداری خود نتوانست بگونه یک شخصیت سیاسی قابل قبول برای تمام ملت که مسئولیت،منافع وسرنوشت مشترک دارند تبارز نماید وحتی مانع تبارزسایرشخصیت های سیاسی نیز گردید وتخم نفاق را درمیان اقوام مختلف پاشید وحکومت قوم سالاری ، خویشاوند سالاری ، دزد سالاری وابله سالاری را رسما مشروعیت بخشید .افغانستان سیاه ترین روزهای خودرا سپری می نماید.مسئولیت پذیری درپله های بالای قدرت وجود ندارد. تکه دران اقوام مختلف عمدا مردم را درجنگ ها ونزاع قومی تحریک می نمایند.همه دروغ میگویند درزبان لاف وحدت وبرادری وبرابری میزنند وقلبهای متفرق وپراگنده دارند، درفرهنگ سیاسی ما دروغگویی، تملق ودسیسه سازی های پشت پرده اصل وقاعده گردیده است، همه سخنرانی های خودرا بانام خدا وقرائت آیات قران کریم آغاز می نمایند ولی به حقانیت خدا که از ظاهر وپنهان  آگاه هست ایمان ندارند. افغانستان ازاقوام مختلف تشکیل شده است، اگربه اصل تساوی طلبی های بشردوستانه درمیان اقوام مختلف افغانستان احترام نگردد، جنگ وبرادرکشی های بیرحمانه ترازامروز ادامه خواهد یافت وعواقب بدترازجنگ درپی خواهد داشت. درنقشه جغرافیای جهان تنها افغانستان کشورکثیرالملیت  نیست ، درکشوری مانند روسیه 140 ملیت زندگی می نمایند وقانون براساس تساوی طلبی های بشردوستانه وحدت وهمبستگی آنها راتامین نموده است وازلحاظ قانونی، اخلاقی وانسانی هیچ قومی ادعای برتری وتمایت خواهی رابردیگری ندارد وآنرا توهین به انسانیت می دانند وهرقومی که ملیت خودرا محترم می شناسد به ملیت دیگران نیزاحترام می گذارد وهرقومی حق دارد به ملیت خود افتخارنماید ولی ملیتگرایی ونژادگرایی را نفی می نماید.برای دولت افغانستان افتخارخواهد بود که بجای امضای توافقنامه های نمایشی وخیالی که اعتبارقانونی وحقوقی ندارد قرارداد اجتماعی را بامردم خود امضا نماید. درقرارداد اجتماعی مردم باپذریش محدویت ها به خاطر صلح وترقی بادولت همکاری می نمایند ودولت براساس این قراداد حافظ وپاسدارمنافع ملی وحقوق مردم ازتجاوززورگویان میگردد.

دکتورعلی احمد کریمی- مسکو