شـکـست سیـاسـت خـارجـی امــریـکا در افــغـانـستـان و جـهـان : دکــتـورعـلـی احـمـد کــریـمــی

 Фотография-04.09.15-в-5.58امریکا ازلحاظ اقتصادی، تکنالوژی مدرن وپیشرفته ونیروهای دفاعی یگانه ابرقدرت بزرگ جهان است وحتی رقبای امریکا نیزاین واقعیت را می پذیرند وتمام کشورهای جهان علاقمندی دارند تا ازدستآورد های علمی وفرهنگی امریکا بهره مند گردند. نویسندگان وفرهنگیان امریکا الگوی مبارزه به خاطر آزادی انسان ازقفس تنگ وتاریک تبعیض های نژادی وقومی می باشند ودرآثار خود غارتگری وتمامیت خواهی را براساس واقعیت گرایی طبیعی محکوم نموده اند وغارتگری ها را مانند توفانهای موقت طبیعیت ترسیم نموده اند که قاعدتا به پنهان گردانیدن همیشگی اختران نمی باشد. والت ویتمن شاعرنامدار امریکا وجهان که به ملک الشعرای ویا پیامبردموکراسی شهرت دارد چه زیبا می سراید« ابرهای غارتگردیرزمانی پیروزنه خواهند ماند، دیر زمانی صاحب آسمان نه خواهند بود واختران راتنها به ظاهر بکام خود فرو میبرند.» اقتصاد امریکا برتمام جهان تاثیر گزار است . 

اگر این ابر قدرت به بحران اقتصادی روبرو گردد اقتصاد تمام جهان فلج ودستخوش بحران میگردد. تحریم های اقتصادی و فن آوری امریکا برعلیه روسیه این کشوربزرگ جهان  را به مشکلات محسوس اقتصادی مواجه گردانیده که مانع مدرن سازی برنامه های اقتصادی آن گردیده است. چین اژهای زرد که بعداز امریکا بزرگترین نهنگ اقتصادی جهان است بخاطرترس ازتحریم های اقتصادی امریکا وغرب بطورزیرکانه ازبرخورد سیاسی دراکثر مسایل جهانی ومناقشات منطقوی باامریکا واتحادیه اروپا کناره روی مینماید وحتی بخاطر منافع اقتصادی وامنیتی خود به افغانستان باامریکا همکاری می نماید.درجهان معاصر بعدازختم جنگ سرد اگرچه شرایط وامکانات برای همکاری های اقتصادی ، بازارآزاد وسرمایه گزاری ها مساعد تر گردیده است ، ولی  همکاری های اقتصادی تحت الشعاع سیاست قراردارد.   امریکا چون یگانه ابرقدرت جهان باطرفداری ازجهان یک قطبی فشاروارد می نماید تا کشورهای جهان مطابق قواعد امریکا درهمکاریهای رفتار نماید وکشورهای که ازسیاست مستقل مطابق به ویژگی های ملی وتاریخی خود از سیاست امریکا طرفداری نه نمایند با بهانه های مختلف چون حامی تروریسم ، دستیابی به اسلحه اتمی ونقض حقوق بشر چون کشور متمرد وسرکش مورد تحریم اقتصادی ویا  دراثر کودتا وبراه انداختن انقلاب های رنگی سرنگون میگردند، امریکا با پیروی ازاین سیاست انحصارطلبانه درروابط وهمکاری های بین المللی باعث بی نظمی وهرج ومرج درنظام انارشیک بین المللی گردیده است وامروزاکثرکشورهای جهان بجای ترس ازامریکا به رقابت برعلیه آن ازسیاست مستقل درروابط وهمکاری های جهانی حمایت می نماید واین بی اعتمادی ها ورقابت بیانگرشکست مطلق سیاست های خاریجی امریکا می باشد. شکست های سیاسی امریکا را درروابط بین الملی ازلحاظ تئوری وعملی متحدین و حتی اکثرنخبگان وخبرنگاران امریکا نیزانتقاد مینمایند که منجربه افزایش روحیه ضد امریکایی درسراسرجهان وتشویق افراط گرایی شده است.  هنری کیسینجر سیاستمدارکهنه کارامریکا درآخرین اثرخود که«نظم جهانی» نام دارد  می نویسد« که هیچ کشوری بزرگ ومقتدری مانند امریکا وچین نمی توانند جهان را به تنهایی اداره نمایند. اگرچه نام این اثر آقای کیسینجردرجهان مجنون وبی نظم امروزطنزبرانگیزاست به باوروی امریکا بعداز پیروزی درجنگ سرد نقش لیدری بودن راآزمایش نمود ودرنتیجه میلونها امریکایی مانند من درحسرت زمان بعدازجنگ دوم جهانی که امریکا ازلحاظ نظامی، اقتصادی وفرهنگی آقا وبادارجهان بود به سرمیبریم ولی آقایی وباداری ما درآن دوره واقعی نبود بلکه تصنعی بود چون قسمتی عظیم جهان درآن زمان بروی ویرانه های جنگ باخاک یکسان گردیده بود.» عظمت واقتدار واقعی امریکا با پیروی از اقتصاد لیبرالی ،دموکراسی،حقوق بشر، تساوی طلبی بشردوستانه واحترام به شخصیت فرد بوجود آمد. به نظراین سیاستمدارمشهوردرجهان  امروزامریکا ازاین مسیر منحرف گردیده است.  دیدگاه امریکا درباره آزادی ودموکراسی مملو ازتناقض واستانداردهای دوگانه است. عربستان سعودی که ازمراکزاصلی مالی تروریسم به شمارمی آید وحقوق زنان بد ترازقرون وسطی درآنجا  نقض میگردد ودراکثرموارد درردیف انسان هم قرارندارد  ازمتحدین امریکا محسوب میگردد، پاکستان لانه تروریستهای جهان است وامنیت منطقه وجهان را به  خطرافگنده است امریکاازآن حمایت می نماید. بجای بمباران لانه های تروریستان محافل عروسی ومردم مظلوم وبی دفاع افغانستان مورد بمباران قرارمی گیرند.  مداخله امریکا درامورداخلی کشورهای مختلف بنام دموکراسی با موضعگیریهای دوگانه این کشوردرمبارزه باتروریسم وحامیان مالی آن وکودتا وسرنگونی کشورهای گویا متمرد وناراضی منجربه جنگهای دوامدارداخلی وجسارت تروریستها ومهاجرت وآوارگی وتلفات ملیون ها انسان گردیده است.  امریکا به بهانه جنگ به القاعده وملاعمرحامی  تروریست شماره یک جهان به افغانستان حمله نمود ووعده داد که درافغانستان امنیت راتامین وازدموکراسی وتوسعه اقتصادی دفاع می نماید، بعدازپانزده سال حضور امریکا وکشورهای ناتو وضع درافغانستان بدترگردیده است و امروز درافغانستان کسانیکه از آزادی، دموکراسی، جامعه مدنی، کرامت های انسانی وعدالت اجتماعی دفاع می نمایند وبرعلیه تبعیض وتمامیت خواهی مبارزه می نمایند بیرحمانه سرکوب ومورد اتهام واهانت قرار میکردند و دشمنان آزادی ودموکراسی به حمایت امریکا به فاسد سازی ملت کمربسته اند و دکتاتوری وتبعیض را بادسیسه جویی های پشت پرده قانونی میگردانند. درکنفرانس بروکسل تا سال 2020 بیشترازپانزده ملیارد دالرکمک بخاطر اصلاحات سیاسی، اقتصادی واجتماعی به افغانستان تصویب گردید. این کمک ادامه کمک های سال 2012 توکیو وسال 2014 لندن میباشد.طبق گزارشها اززمان حضورامریکا 2001 تاکنون بیشترازصد وسی ملیارد دالردرافغانستان سرازیرگردیده است وتوسط مافیای که دست نشاندگان امریکا میباشند حیف ومیل گردیده است، کمک های جدید درشرایط جنگ نیز صرف اصلاحات اقتصادی واجتماعی نه خواهد گردید، مافیا را فربه ترومردم افغانستان را فقیر تر وبدبخت ترخواهند گردید. درتاریخ تاهنوزسابقه ندارد که اصلاحات بادستهای آلوده وقلبهای مملو ازحرص اجرا گردد، اصلاحات به منافع اشخاص وافرادی که درمقابل مردم افغانستان وآینده آن احساس مسئولیت نمی نمایند وبگدایی عادت نموده اند تناقض دارد.                                                                                                             مردم افغانستان وجهان می دانند که امریکا مهندس ومخترع دولت وحدت ملی است، پیروزی وناکامی این دولت بنام امریکا ختم میگردد، شکست این دولت، شکست بزرگترین وقوی ترین امپراتوری درطولانی ترین جنگ به حساب خواهد آمد واگر پیروزگردد درآینده نیزحق دست درازی های خود را به سایرکشورها  مشروعیت خواهد بخشد. اوباما وعده داده بود که طالبان را به مذاکره وادارخواهد گردانید  اما موفق نگردید واین بارسنگین رابردوش وارث آینده کاخ سفید گذاشت، تصادفی نیست که جان کری دربروکسل خطاب به طالبان ازآنها دعوت نمود که مانند گلبدین بادولت مذاکره نمایند، ادامه کمکها تاسال 2020 معنی آنرا میدهد که امریکا افغانستان راترک نمی گوید و جنگ را برعلیه طالبان ادامه خواهد داد. درسخنرانی وزیرخارجه امریکا همزمان آهنگ یاس وناامیدی به پیروزی دراین جنگ طنین انداز گردید او ازکشورهای روسیه، چین،ایران وپاکستان نیزدعوت نمود تا دربرقراری صلح وامنیت درافغانستان همکاری نمایند. آیا همکاری های روسیه،چین وایران که باهم دراکثرمسایل ازآن جمله افغانستان موضعگیری های مشابه دارند وسیاست دوگانه امریکا رادرمبارزه باتروریسم وقاچاق مواد مخدر انتقاد می نمایند می تواند به رهبری امریکا وسیزده هزارنیروهای ناتو جنبه ای عملی داشته باشد؟ روسیه ازهمکاری تمام کشورهای منطقه تحت قیادت سازمان ملل درمسله افغانستان طرفداری می نماید وبه صداقت امریکا درمبارزه باتروریسم اعتماد ندارد ونمی خواهد تا مطابق نقشه امریکا دستان روسیه نیزدراین جنگ کثیف آلوده گردد.   روسیه اولین کشوری درجهان بود که ازحمله امریکا درافغانستان حمایت نمودو حتی شورای روسیه وناتو بدون دولت افغانستان همکاری های دوجانبه خودرا پیرامون افغانستان ادامه می دادند اما امروز تنش روابط میان روسیه وامریکا درسوریه وخیم ترازدوران جنگ سرد گردیده است،  شوروی وامریکا درزمان جنگ سرد بطورغیرمستقیم درجنگهای ویتنام وافغانستان به رقابت واختلافات خود ادامه می دادند اما درسوریه بصورت مستقیم روبرو گردیده اند واحتمال اندکترین تصادم می تواند به جنگ بزرگ وخطرناک تبدیل گردد.    درجنگ افغانستان اگرچه تمام کشور های ناتو حضوردارند اما دیپلماتهای جهان آنرا جنگ امریکا می دانند واگرامریکا نتواند امنیت رادرمبارزه باتررویسم تامین  نماید وبی ثباتی به جمهوریهای آسیای میانه سرایت نماید روسیه مانند سوریه بیطرف باقی نه خواهد ماند درآن صورت افغانستان مانند قرن نزده به صحنه بازی های بزرگ قدرت ها تبدیل خواهد گردید واین بازی به نفع امریکا نه خواهد بود.برای استقرار صلح پایدارامریکا وسایرکشورهای کمک کننده باید ازتساوی طلبی بشردوستانه،عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون ومبارزه با فساد نیزحمایت نمایند تامردم افغانستان قدروارزش این کمک های نجومی را درزندگی شخصی خود احساس نمایند، مردم افغانستان میدانند تا زمانیکه ریشه درخت فساد ودسیسه جویی های جنایتکارانه ضد بشریت درارگ قطع نگردد  کمک ها، چوروچپاول ونارضایت های عمومی بیشترمیگردد. نمایندگان امریکا درافغانستان اعتراف می نمایند که فساد درادرات دولتی منبع تمام فجایع وازآن جمله بی امنیتی وجنگ درافغانستان میباشد وحتی سیاست های امریکا راانتقاد مینمایندکه باعث افزایش تفرقه افگنی ونزاع میان اقوام افغانستان گردیده است و امریکا ازکسانی حمایت می نماید که به نام دموکراسی عادات منسوخ ومفلوک عهد فیودالی را تبلیغ وترویج می نمایند. نمایندگان امریکا می پذیرند ادامه کمک های بدون کنترل دردولت فاسد افغانستان جفا بمردم افغانستان وکمک به مافیا می باشد وامریکا مقصرعواقب خطرناک آن درآینده خواهد بود. کشورهای کمک کننده وسازمانهای جهانی باید درسیاست خود ازکنترل واقعبینانه استفاده نمایند  تااین کمک ها تحت نظرسازمان ملل وسایر سازمانهای معتبر جهانی لااقل  برای تامین تجهیزات  نظامی ودفاعی افغانستان مصرف گردد ومردم افغانستان بخاطر تقویت نیروهای دفاعی کشورحاضرند  فقروگرسنگی راتحمل نمایند تاامنیت وصلح برقرارگردد و شرایطی ایجاد گردد که مردم حق تعین سرنوشت خودرا داشته باشند وافغانستان راازنفقه خوری وگدایی گری نجات بدهند.                                                                                                          مردم ما به رهبران دروغگو وتجمل پرست دولت وحدت ملی اعتماد ندارند،ازدروغگویی های شاخ دار وپررویی های بی آذرم آنان خسته گردیده اند، آنان استعداد واهلیت سازندگی راندارند وبرای ویرانگری وتفرقه افگنی خلق گردیده اند. امریکا باید به سیاست خاریجی خود درجهان وبویژه درافغانستان بازنگری نماید تامالیات مردم امریکا بیشترازاین صرف مافیا،تروریسم ورنج عذاب مردم افغانستان نگردد. طرز تفکر دولت سالاران امروز افغانستان به خواستها ونیازمندی های طبقه جوان وبالنده کشورمطابقت ندارد. این تضاد زوال دولت تمدن ستیز را سریع میگرداند ودست نشاندگان امریکا به زوروتطمیع نمیتوانند سد خواسته های اکثریت جوان افغانستان گردد و به گفته  ویتمن « ابرهای غارتگردیرزمانی پیروزنه خواهند ماند… »

دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگراموربین المللی- مسکو