آیا دوران تک قطبی رو به پایان است ؟.. اسـمــاعـیـل فــروغــی

                                                     سرگی لاوروف وزیر امورخارجه ی روسیه اخیرأ در کنفرانس « خاورمیانه ، روندها و دورنما ها » ، بی ثباتی هایferogi2 جاری در خاورمیانه و تنشهای خونین در کشورهای سوریه ، عراق ، افغانستان ، لیبیا و یمن را با صراحت نتیجه ی مهندسی های ژیو پولیتیک و سوغات قدیمی امریکا و غرب دانسته و گفته است : « شرایط امروز خاورمیانه نتیجه ی اعمال مهندسیهای ژیوپولیتیک اشتباه شرکای غربی ما بوده است و دخالت در امور داخلی کشورها و ایجاد دیموکراسی براساس استانداردهایی که مناسب حال خود غربی ها بوده ازجمله ی این اشتباهات است . »

وزیرخارجه ی روسیه در ادامه گفته است که : « این شرایط به بیرون آمدن همزمان چندین غول از چراغ جادو منجر شده و درمیان این غولها داعش از همه خطرناکتر است . »

بی تردید ، جنگ خشن و خونینی که هم اکنون با قساوت تمام کشور های اسلامی را به آتش کشیده است ، نتیجه ی همین سیاستهای خشن ، یکه تازانه و توسعه طلبانه ی ایالات متحده ی امریکا و شرکای اروپایی و عربی شان میباشد ــ سیاستی که بمنظورتسخیر و تسلط یکه تازانه برجهان پس از سقوط شوروی سابق براه افتاده است .

اما آنگونه که معلوم است ، این سیاست تک قطبی که تنها هدفش تسلط برمنابع طبیعی کشور های اسلامی، تقسیم مجدد خاورمیانه و پیروزی در جنگ مذهبیست ، اکنون به بن بست مواجه شده و آرام آرام کارآیی اش را از دست میدهد . ایالات متحده ی امریکا دیگرهم دراوکراین و ونزویلا و هم در سوریه ، عراق ، لیبیا و بطورکل خاورمیانه ، توان مهندسی جنگ مطابق میلش را از دست داده است .

روسیه ی زخم خورده از فروپاشی شوروی ولی نیرومند تر ازپیش از یکسو ، چین قدرتمند مسلط برتمام بازارهای اقتصادی جهان از دیگرسو و اروپاییان بیدار که نمیخواهند دیگر به ساز امریکای قدرتمند رقصیده و با روسیه ی نیرومند و چین مقتدر به مقابله برخیزند از جانب دیگر ؛ همه خواهان ختم دوران خونین تک قطبی امریکا هستند .

سوال اینجاست که آیا بحرانهای فاجعه بار کنونی و سرخورده گی امریکا در مناطق مختلف جهان که بدون شک نتیجه ی سیاستهای ناکام و مهندسیهای خونین و فاجعه بار ژیوپولیتیک امریکاست ، واقعأ میتواند آغاز روشنی برای پایان دوران تک قطبی ایالات متحده ی امریکا باشد ؟