چـالـشـهـای روبــروی تــرامــپ در افــغـانــستـان : دکــتـورعـلـی احـمـد کــریـمـی

دکتور  علی  احمد کریمی  انتخابات چهل وپنجمین ریاست جمهوری امریکا زمین لرزه ای  بود که امریکا وجهان را تکان داد . ترامپ به تنهایی و بدون کمک مالی حتی جمهوری خواهان با وجود جانبداری تمام رسانه های گروهی وپیشگویی های مغرضانه مراکز جامعه شناسی و طرفداری تمام کشورهای جهان غرب که اورا چون مبلغ  خشونت ونفرت مسخره می نمودند برنده مسابقه گردید. رییس جمهور ملیادرامریکایی که یک روزهم به گونه مامور رسمی دردولت امریکا ایفای وظیفه نه نموده است موفق گردید اداره امورقوی ترین کشورجهان را بدست آورد. کارشناسان پیروزی ترامپ را پیروزی دموکراسی برجعل وتقلب وقیام طبقه متوسط برعلیه اشراف ونخبگان امریکا میدانند. پیروزی ترامپ تعبیروترجمان خواسته های قشرمتوسط وروان امریکا درجهان معاصر وشکست استراتژی جهانی شدن است که جنبش های انتی گلوبالیسم دراروپا موفق نگردیدند اما این استرتژی درزادگاه آن سقف کهنه وبیوکراسی لیبرال های دموکرات وجمهوری خواهان محافظه کار راشکافت.

رسانه های مشهور امریکا وغرب بجای پخش وقایع، افکارعمومی رابرعلیه ترامپ تحریک نمودند و صحنه سازان ازانواع جعل و دسیسه سازی های بداخلاقانه جنسی و پخش دروغ وشایعات برعلیه او استفده نمودند،بانک های بزرگ باهراس افگنی ترامپ را فاجعه اقتصاد جهان نامیدند ورییس جمهوربرحال اورا عوام فریب بدون تجربه درسیاست و ناکار آمد به مقام ریاست جمهوری انتقاد نمود. ترامپ با وجوداین همه رسوایی های  جنجال برانگیز پیروزگردید. آیا او با وجود این همه مخالفت ها می تواند به وعده های خود عمل نماید؟  معمولا درجوش وخروش هیجانی انتخابات، نامزدان برای رسیدن به قدرت ازانواع دروغ ووعده های به ظاهردلیسند وغیرقابل اجرا داد می زنند  وزمانیکه موفق گردیدند وبرای اینکه وعده های دروغ قابل اجرانیست برعلیه کسانیکه رای داده اندوکسانیکه رای نداده اند رفتارخواهند کرد.زمان لفاظیها ونوید های رسانه ای ترامپ درکمپاین انتخاباتی خاتمه یافت. امریکا وجهان منتظراند که ترامپ در  سیاست واقعی درامورداخلی وبین المللی تاچه اندازه به وعده های خود عمل خواهدنمود، بعید به نظر نمی آید که ترامپ باداشتن پشتوانه مالی قوی  چون کهن سال ترین رییس جمهوردرتاریخ انتخابات ریاست جمهوری امریکا درفکرثبت نام خود درتاریخ باشد.ترامپ مهم ترین محور سیاست خارجی خودرا همکاری های مساویانه ،احترام متقابل بدون مداخله وکودتا درامورسایر کشورهای اعلام نمود. افغانستان مهم ترین محک آزمایش این آرزوی ترامپ خواهد بود. امریکا بیشترازپانزده سال مبارزه باتروریسم  نتوانست ماموریت خودرا در افغانستان موفقانه انجام بدهد. افغانستان  برای ترامپ امتحان دشوارترازانتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.ترامپ دراین جنگ  باید نه تنها از سرنوشت سیاسی خود بلکه حیثیت وآبروی امریکا ونیروهای مسلح آن دررقابت های جهانی دفاع نماید. جنگ افغانستان باجنگ عراق وسوریه فرق دارد، نظامیان امریکا جنگ افغانستان را برخلاف عراق که جنگ انتخابی برای ازبین بردن صدام بود جنگ ضرورت نام گذاشته اند. اوباما میدانست که خروج نیروهای نظامی ازافغانستان معنی خودکشی سیاسی  او و شکست امپراتوری برتر جهان می باشد واگر امریکا ازافغانستان خارج گردد به سرنوشت شوروی سابق مواجه خواهد گردید، اوبرای جلوگیری ازمصارف گزاف وکمرشکن در افغانستان دستورابقای تمدید بیشترازهشت هزارنیروهای نظامی امریکا راامضاء نمود وبا امضای موافقتنامه همکاری های امنیتی حضورامریکا را تازمانیکه منافع وضرورت آن ایجاب می نماید مشروعیت بخشید.اعلامیه های ترامپ در کامپاین انتخاباتی درامورجهانی به سیاست بازسازی گرباچف شباهت دارد ولی اوبا استفاده ازتجارب شوروی سابق حاضر نه خواهد گردید تا  مانند گرباچف افغانستان را ترک بگوید،خروج امریکا ازافغانستان در کشورهای جهان، مانند جنگ ویتنام شکست وفراریگانه ابرقدرت تعبیروتفسیرخواهد گردید.حضوردوامداروبدون نتیجه امریکا نیزبه بدنامی وافزایش روحیه ضد امریکایی درجهان وداخل امریکا خواهد انجامید. مردم افغانستان درشرایط کنونی که خصومت های قومی بطوربی سابقه چالش برانگیزگردیده است ازحضورنیروهای امریکا طرفداری می نمایند و میدانند که امریکا ومتحدین آن معاش نیروهای مسلح،پولیس، امنیت ومامورین دولت را می پردازند وبدون حضورامریکا دولت سقوط وفجایع گذشته تکرار می گردد. ترامپ می داند که بدون پیروزی سیاسی وکسب رضایت مردم تنها با استفاده اززور درمبارزه باتروریسم اشتباهات گذشته تکرارخواهد گردید. مبارزه باتروریسم وافراط گرایی زمانی می تواند موثرباشد که نظام سیاسی کشور اعتماد اکثریت مردم را بدست آورد. زمان اقتضا می نماید تاترامپ وتیم جدید اودرافغانستان به استراتژی سیاسی خود به هدف حکومت داری خوب تجدید نظرنمایند.ترامپ بگونه ای یک لیدر اقتصادی درجهان شهرت دارد اوقیمت صلح رانسبت به جنگب بهتر از ازسیاستمدران منفعتجو میداند، جنگ تجارت به خون انسان ها است وآدم های تشنه به خون جنگ را قصدا وعمدا ادامه می دهند تا تجارت آنها ورشکست نگردد، ترامپ این رانیزمیداند که دولتهای افغانستان به گدایی عادت نموده اند واکثرا خود عامل بی امنیتی میگردند تا دکان گدایی گری آنان بسته نگردد وهمین نفقه خوری مانع حکومت کارآمد گردیده است، میگویند ترامپ اجازه نه خواهد داد که به پول مالیات مردم امریکا وخون سربازان جیب دزدان وکلاه بردارن پرگردد اگراین حرف حقیقت داشته باشد جنگ بادزدان دولتی و حامیان امریکایی آنان که برای پرکردن جیب های خود ازامریکا به افغانستان آمده اند به مراتب دشوارتر ازتروریسم خواهدبود. چالش دیگر ترامپ بی اعتمادی جهان به واقعیت عملیات ضد تروریستی امریکا است وازهمین سبب افغانها معماران افغانستان نوین را مقصرادامه جنگ ونفاق درافغانستان می دانند وباوردارند که به موافقه امریکا تقسیم قدرت درافغانستان مرحله به مرحله و آرام آرام  اجرا میگردد،درافغانستان یک نقطه امن وجود ندارد کشور میان ملک های زورگو وتفنگ دارتقسیم گردیده است، طالبان دراکثرولایات افغانستان کنترل دارند، جنگهای لفظی دررده های بالای دولت وحدت ملی به خاطر تقسیم قدرت وثروت همه را خود سر وخود مختار گردانیده و هرکدام به نوعی به بادارجدید پیام می فرستند. اشرف غنی وعبدالله عبدالله  فرزندان نامشروع کری برای جلب اعتماد بادارجدید درپیام تبریکی خود به ترامپ خواستارتحکیم روابط درزمینه های گوناگون گردیدند،حامد کرزی فرزند متمردو سرکش جمهوری خواهان دوران بوش بطورنادم و جهت جلب تفقد، درپیام خود بالحن سازشگرانه  پیشنهاد تغیرات سیاسی رامی نماید، طالبان که دولت  رابه رسمیت نمی شناسند دراعلامیه خودمحافظه کارانه خواهان خروج نیروهای امریکا ازافغانستان میشوند و به ترامپ مشوره می دهند که به خاطرمنافع خوددیگران رانابود نه سازد.گلبدین حکمتیارکه نام آن هنوزدرلست جانیان بین المللی درج است دراعلامیه خود امریکا را درجنگ برعلیه سایرکشور ها تحریک مینماید، دروغگویی و نفاق افگنی های بحران زای دولت وحدت ملی، انتقام جویی های پشت پرده وریاکارنه کرزی پدرفساد ودزد سالاری و تمدن ستیزی های جاهلانه طالبان  به اراده وخواسته های اکثریت مردم افغانستان مطابقت ندارد، درکشورما ، جنگ وانتحار وتروریسم دولتی جایزاست، اما اعتراضات مسالمت آمیز به خاطر آزادی، عدالت اجتماعی وتساوی طلبی های بشردوستانه بی رحمانه سرکوب میگردد واین عوامل انگیزهای اصلی  افزایش جنگ،چوروچپاول کمک های کشورجهان وتشویق تروریسم گردیده است ودرآینده نیزمانع همکاری های مشترک امریکا باکشورهای منطقه خواهد گردید. جهانیان میدانند که جنگ درافغانستان باوجود حضورنیروهای ناتو جنگ امریکا است واگرترامپ دراین جنگ پیروز شود وصلح عادلانه درافغانستان برقرارگردد افتخاراین پیروزی نیزبه نام ترامپ ثبت خواهد گردید.

دکتورعلی احمد کریمی-تحلبلگراموربین المللی- مسکو