افغانستان آزاد – آزاد افغانستان – یورش دیپلماتیک افغانستان در کنفرانس قلب آسیا : میر عبدالرحیم عـزیــز

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدین بوم وبر زنده یک تن مــــباد

همه سر به سر تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم

برای  مطالعه  بیشتر  به  لینک  ذیل  کلیک نماید 

120716-aziz-youresh-diplomatic-afghanistan-dar-conference-qalb-asia-1