پرگشته گوش دشت ز فریاد اهریمن : پــرتــو نــادری

partaw-naderiشب بی تو از ستاره صدایی نمی رسد
شیپور ماهتاب به جایی نمی رسد

در گوش سنگ‌زار سیاهی درین سكوت
از نی‌نواز نور، نوایی نمی رسد

زین رود بار حادثه چون بگذرم كه هیچ
بر فرق پیل موج عصایی نمی رسد

چندین بهار آمد و اما درین چمن
یك سبزه هم به نشو نمایی نمی رسد

در خون‌زمین سوگ به جز بوته‌های دود
سرو بلند سبز قبایی نمی رسد

پرگشته گوش دشت ز فریاد اهریمن
نوری ز چلچراغ درایی نمی رسد
پرتو نادری