خــوش آمــدی : لــیــنـا روزبــه حــیــدری

خوش  آمدی  تو به شهری  که از  تو ویران شد

زمکر و حیله تو غرق  رنج  و بحران شد

خوش آمدی تو به  شهری  که بی گناه و خطا

به حکم تو به دم تیغ  مرد و قربان  شد

ببین به خسته تن  شهری من و رنج دلش

هزاران زخم کهن را که ماند و پنهان شد

به کوچه  هایکه روزی  بهشت مردم بود

ولی  به  همت  تو جایگاه شیطان  شد

زحال  شهر وغم  مردمش  چه میدانی

عزا عزا که دراین خطه ٬ از تو بنیان شد

زرنج مردم  اگر  هیچ ٬ مکه یادت هست

اهانتی  که ز سوگند  تو به  قران شد

  

                لینا روزبه حیدری