زن، گلیست از بـهار آفریـنـش ٬ایکه الفبای زندگی رااز سـرچـشمه نگاهی پر محبـت تـو آمـوخـتـم. روز همبستـگـی تان مبارک باد.

  زنان ، بحیث مادر٬ همسر ٬ خواهر و دختر روشن ترین افق پیروزی و پرشکوه ترین اوج موفقیت اجتماع انسانیست . زنان بمثابه نمادی از انس ، محبت و ظرافت ٬ سراپای وجودش جز شور وعاطفه ملکوتی نیست. زنان معماران واقعی جامعه اند٬ هر خانه، هر قلب، هر احساس، هر لحظه از شادی و سعادت  بدون  زنان نامکمل است،  فقط شما زنان  میتوانید آنها را تکمیل نمائید.  شما زنان که  اساس گذار هستی و ادامه  دهنده نسل بشر میباشید ٬ همدوش با مردان برای حصول  حق مشترک تان در

قانون گذاری اجتماعی ٬ سیاسی  واقتصادی علم مبارزه را در کف گرفته و مکمل  ابعاد مهم اجتماع  بشری و رفع تبعیض جنسی  ٬ ادامه دهنده  راه مبارزات قهرمانان  هشت مارچ  نیز باشید.  اعمار یک جامعهء  عاری از حق تلفی  و تبعیض  جنسی « زن و مرد» رااساس گذارید ٬ زیرا مونث و مذکر در خلقت دوبال  یک پرنده  اند و سهم  مساوی  دراجتماع  بشری دارند . زنان  و مردان  نیک و مبارز در زندگی شخصی٬  اجتماعی  ٬ فرهنگی  ٬ اقتصادی  وسیاسی  مکمل  و متمم  همدیگر  میباشند.    پیروزباشید.    بــــاحــــرمــــت – مــاریــا دارو