سایت ماریا دارو – روز مادر را برای تمام مادران رنج دیده افغانستان که مادر بمها بالای شان پرتاب گردیده است و هر روز درمـاتـم نشسته اند… بجای تبریک ٬تسلیت عـرض میدارد.

                 

                 آبـروی  اهـل دل  از خـاک پــای  مادر اسـت

                   هـر چـه دارند  این جـماعـت  ازدعای  مادر  اسـت

                       آن بـهـشـتی  را  قـران  میـکند  تـوصـیـف  آن

                     صـاحب  قـرآن  بـگـفتـا  زیـر پـای  مادر اسـت