شـکایـت قلـم: نـذیـر ظـفـر

واژه ها ســـوزد ســرا پای قلم

غـــصه ها می گریدهمرای قلم

شعر خون آلودو شاعر خونجگر

خـــــون گرفــته چــشم بینای قلم

طا لــــبان بیــــــسواد و نا بکار

میکـــــــشند خـــوبان دنیای قلم

بسکه اندوه ها تراکم کرده است

خشک گشته رنـــــگ انشای قلم

کا بلییانم بخـــــون غلــــطیده اند

ای خــــــــدای لـــــوح زیبای قلم

محو کن یارب تو خصم این وطن

بــــر حــــــق آیات زیــــبای قلم