چرا دردولت وحدت ملی داعش فربه ترگردیده است؟ : دکـتور علـی احـمـد کریـمی – تحلیلگر درامـوربـین الـمللی

 افغانستان کشوربی صاحب است. بیشترازچهارده سال قدرت وتروت درمیان جنگ سالاران دست بدست منتقل میگردد.تصادفی نیست که بعد ازاختراع دولت وحدت ملی جنبش ساری داعش درولایات افغانستان افزایش یافته است. کشورهای بزرگ بی امنیتی دوامدار را درافغانستان چون تمرین برای تکراربازی های بزرگ قرن 19 آزمایش می نمایند.

دولت وحدت ملی گویا نقش میزبان را در این بازی بزرگ ایفا می نماید. رقابت بخاطر منافع تازمانیکه دولتها وجود دارد ادامه خواهد یافت. رقابت میان روسیه وامریکا  وسایر کشورهای همسایه درافغانستان می تواند روند این بازی بزرگ راتسریع بخشد. 

ولادیمیرپوتین رئیس جمهور مقتدرروسیه که ازشهرت بی نظیردرسرار جهان  برخوردار است بگونه ای نخستین رجال دولتی وسیاسی درتاریخ معاصرجهان  بطورصریح ،آزاد و بی پرده درفلم “مصاحبه باپوتین” اعلام نمود ” داعش نتیجه فعالیت های دوستان  امریکایی ماست، القاعده درزمان جنگ شوروی درافغانستان زاده شد که درآن زمان استخبارات امریکایی ازگروه های افراطی اسلامی درجنگ برعلیه شوری استفاده نمودوامریکا با آفرینیش “داعش” مقصراست.” رئیس جمهور روسیه دراین فلم همچنان امریکا را متهم به حمایت ازتروریستها درچچن  می نماید” مشارکین امریکایی ما، بازبان ازهمکاری درمبارزه باتروریسم حرف میزنند اما درعمل ازتروریستها برای بی نظمی اوضاع داخلی روسیه استفاده می نمایند.

حمایت های امریکا از تروریستها  درجنگ خبری وتبلغاتی بطورعلنی وآزاد، برای همه مشهود است ونیازی به اثبات آن ندارد.” رئیس جمهور روسیه از بی اعتنایی وکناره روی امریکا درمبارزه مشترک برعلیه تروریسم جهانی بعدازحادثه یازده ستمبر درنیویارک  ابراز تاسف  نمود” بعد ازیازده سپتمبر قراربود یک روزبعد آزمایش نیروهای اتمی استراتیژی روسیه اجرا گردد ومن به خاطرحمایت های اخلاقی وسیاسی جهانیان به رئیس جمهورامریکا آنرا لغونمودم.” پوتین دراین مصاحبه علاقمند به مقابله جویی باامریکا وسایرکشورهای غرب نیست  اما ازسیاست مستقل و بدون تبیض درمبازه باتروریسم طرفداری می نماید. افق روابط روسیه وامریکا فوق العاده تاریک گردیده وحتی سیاستمدران بیطرف به روشنی  این روابط درآینده نزدیک خوشبین نیستند.جنجال های داخلی امریکا که بیانگر انشعاب عمیق میان احزاب حاکم است شرایط را بحران زا گردانیده و حتی اطرافیان ترامپ میگویند، دموکراتها آن چنان درباطلاق مداخله روسیه درانتخابات امریکا غرق گردیده اند که نام روسیه را بیشترازنام امریکا یاد می نمایند.اختلافات میان روسیه وامریکا یک امرمعمولی است وسابقه طولانی دارد اما درشرایط کنونی تنش روابط بعد ازجنگ سرد موجب بی اعتمادی بیشتر دو کشور گردیده است.  هردو کشوردرباره جنگ سوریه، اوکرائین و توسعه پیمان نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه اهداف استراتژی خودرا دنبال می نمایند اما  مسله افغانستان در درازمدت  چالش برانگیزتر ترازهمه خواهد بود. افغانستان درمرکز کشورهای اتمی مانند چین، هند و پاکستان و همچنان ایران وکشورهای آسیای میانه قراردارد و روسیه ازگسترش داعش درافغانستان ونفوذ آن درمرزهای کشورهای آسیای میانه نگرانی دارد و بی امنیتی این کشورها را خطربه منافع ملی وحتی تمامیت ارضی خود میداند،اگراوضاع وخیم ترگردد بدون شک روسیه نظربه قرارداد امنیت دستجمعی درجنگ باداعش قاطع ترازسوریه دراین منطقه عمل خواهد کرد. بیم ونگرانی وجود دارد که بازی های بزرگ قرن نزده درافغانستان تکرارگردد. دوام بی امنیتی های دوامدار درافغانستان به نفع امریکا نه خواهد بود برخلاف افغانستان امن وآباد حیثیت امریکا را درمنطقه ارتقا خواهد بخشید تادرآینده حق مشروعیت را درامورسایرکشورها داشته باشد وازهمین سبب امریکا برای حفظ آبروی خود برای مدت طولانی درافغانستان باقی خواهد ماند . امریکا  امریکا برای دورگردانیدن افکارعمومی ازبحران وجنجال های داخلی شاید به سیاست خود درامورافغانستان تجدید نظرنماید.امریکا ومتحدین آن طی چهارده سال بااستفاده اززور وحمایت ازافراطگرایان جنگ طلب نتوانستند گویا درمبارزه باتروریسم درافغانستان امنیت را تامین نمایند ووضع افغانستان ازچهارده سال پیش بدترگردیده است. تصادفی نیست که گسترش برق آسای داعش بعد ازاختراع دولت وحدت ملی بدون کمک وهمکاری اجیران داخلی وارتباط آنان به شبکه های خارجی  ناممکن است. وقتیکه دولتمردی مانند پوتین باصراحت اعلام می نماید که دوستان امریکایی ما، باحمایت ازگروه های تندگرای اسلامی داعش راآفرید، پیداست که این حمایت ها وارتباطات برای انتقال وتجهیزات داعش از داخل داعش را فربه تر گردانیده  است وشاهدان عینی ازآن جمله مقامات مسئول دردولت وپارلمان افغانستان ازمناطق مختلف رسما اعلام می نمایند که داعش توسط دولت تجهیز واعاشه میگردند. این درحالی است که آگاهان سیاسی داعش رانام مستعار حنیف اتمر مشاورارشد رئیس جمهور می نامند.ارگ مهمان خانه داعشی ها گردیده است. بیشترازچهارده سال افراطی های اجیر که از پاکستان زادگاه داعش به افغانستان آمده اند اداره اموررا بدون کنترل ونظارت دردست دارند.قدرت وثروت رامیان خود تقسیم می نمایند. حامد کرزی رئیس جمهورسابق دوسال پیش درسفری که به مسکوداشت اعتراف نمود ما درسالهای جنگ برعلیه دولت افغانستان هدف ومقصد اصلی را نمی دانستیم، مارا فریب دادند و از ما دراین جنگ بگونه اجیراستفاده نمودند،البته این اعترافات کرزی، فرزند نامشروع امریکا بعد ازبرکناری ازقدرت مانند خینه ای بعداز عید یا نوشداری بعد ازمرگ به سهراب است.همین کرزی درزمان که رئیس دولت موقت بود ودر سفر خود درشهرمسکو به تمام افغانان مقیم این شهرهوشدارداد که دیگرجرات کودتا را ندارید چون امریکا بزرگترین گردن کلفت دنیا از ما پشتبانی مینماید. جنگ سالاران نمی توانند بدون جنگ زندگی نمایند، اگرجنگ نباشد باخود درگیر میگردند وبه خاطر قدرت وثروت به هرنوع بی وجدانی وبی عدالتی افتخار  می نمایند. مردان بزرگ تاریخ میگویند “جنگ چنان بی عدالتی ای است که همه آنهایی که آنرا به راه می اندازند ، می بایست صدای وجدان را دردرون خود خفه کرده باشند.”جنگ افروزان جنگ ها را براه می اندازند تاسابقه بد ورسوای خودرا پنهان نمایند، بی وجدان ترازآنها کسانی اند که باچاپلوسی ها ومصلحت اندیشی های موقتی صدای وجدان را دردرون خفه می نمایند .مردم مظلوم ما درطول تاریخ ازستم وبی عدالتی حکومتها خاطره شرین ندارند ولی از رسوایی های امروزچون  ننگ وفاجعه ملی رنج می برند و احساس حقارت می نمایند.  اشرف غنی احمد زی زمانیکه به کمک جان کیری وارد ارگ گردید چون سابقه جهادی نداشت با ژیستهای ظاهرا ملی گرانه و وتاریخی  ازمردم  کمک خواست که اورا ازمحاصره چاپلوسان درارگ نجات بدهند. این فریاد های دلسوزانه او که پشتوانه مردمی وملی نداشت منجربه منزوی ساختن خود  او ازمردم و اسارتش درقفس ارگ گردید وامروزارگ به مرکز فساد، حملات وحشیانه درمقابل مردم بی دفاع ،هراس افگنی وتوطئه تبدیل گردیده است. رئیس جمهور نه توانست با حمایت مردم ازصلاحیت های خود درقانون اساسی استفاده نماید، او نتوانست درتشکیل کابینه به پاک سازی عناصرمظنون واجیر دوره کرزی موفق گردد، قدرت وثروت میان همان روسپی های سیاسی زمان کرزی تقسیم وتاهنوز دست بدست منتقل میگردد که درزبان داد ازحق وعدالت می زنند اما قلب های متفرق وانتقام جویانه دارند. مردم تشنه استعفای رئیس جمهور نیستند، مردم می پرسند که چرا بازخواست وجود ندارد، مردم می خواهند بدانند که چرا نمایندگان مسئول ورسمی پارلمان، اطرافیان رئیس جمهوررا با همکاری باداعش متهم می نمایند واگرآنها تهمت به ناحق می نمایند چرا تحقیقات وبازرسی عادلانه صورت نمی گیرد تامردم واقعیت هارا بدانند. رئیس جمهور نمایندگان را متهم می نماید که ازاو تقاضا های نامشروع وغیرقانونی ازآن جمله درخواست سفر حج را می نمایند این معنای آنرا می دهد که رئیس جمهوربه نمایندگان طماع وخائین  رشوت می دهد وزمانیکه سرکش گردیند و دهن باز نمودند آنهارا تهدید مینماید. درفرهنگ اداری ارگ عجب بی وجدانی حاکم است، ارگ به انواع معامله گری های خلاف قانون مانند اشغال وظایف، حق تلفی ها وحالا رفتن به حج افتخار می نماید.درکشوربی صاحب داعشی ها آزدانه مرتکب جنایات فجیع میگردند. هرج ومرج درمرکز ونغمه های خود مختاری درولایت ها پیش ازتکراربازی بزرگ قرن 19 تمامیت ارضی کشوررابه خطر افگنده است.درشرایط نا به سامان کنونی این سئوال بطورناخود آگاه دراذهان عمومی خلق میگردد، آیا اشرف غنی احمد زی اراده سیاسی وصلاحیت مستقل برای انتقال مسالمت آمیز قدرت دارد، تا مردم بطورآزاد وبه خاطرتعین سرنوشت خود فرد مورد نظرخودرا انتخاب نمایند؟

دکتورعلی احمد کریمی – تحلیلگردراموربین المللی