عرض تبریک عید سعید فطر به همه همیهنان مستضعف ما و کافه ای ملل مسلمان : نذیز ظفر

ایام پر میمنت عید سعید فطر را به همه همیهنان مستضعف ما و کافه ای ملل مسلمان عرض تبریک گفته عبادات و طاعات شان قبول گرگاه رب العزت قرار گیرد و خداوند بزرگ صلح و آرامی را در وطن عزیز ما بر قرار نماید و جنگ افروزان را به غضب خویش گر فتار نماید .

عیدانه نوشته نذیر ظفر  ۲۰۱۷/۲۴/۶ ورجینیا –امریکا

شب عید است و باشم انتظارت

که فیشن کرده آیی پیش یارت

دهی چند بوسه ای عیدی برایم

کنم صد شکر از پروردگارت

+++      ++++     ++++    +++

هلال ابرویــــــــت پیغام عید است

دو چشمان تو چون بادام عید است

شب وصـــــل تو ای یار شکر لب

برایم از خوشی چون شام عید است

+++++   +++++   +++++

شب عید است و من پیمانه خواهم

شــــــراب شوق از جانانه خواهم

بگرد یار گـــــــــــــردم تا بسوزم

برایـــــم منصـــــب پروانه خواهم