نامۀ انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان عنوانی سرمنشی سازمان ملل متحد : دکتور پروفیسور عبدالواسع لطیفی

ترجمۀ فارسی دری نامۀ فوق الذکررا وقتی رویدست میگیرم، که متن انگلیسی چندروزقبل به آدرس محترم سکرترجنرال سازمان ملل متحدآقای آنتونیو گیوترس به مقرآن سازمان درنیویارک به تاریخ یازدهم جون یعنی قبل ازحرکتش بطرف افغانستان، ارسال گردیده است، واین را جزء یک تصادف نیک به شمارمی آوریم، که امیداست ثمر نیکی هم به خیرمردم مظلوم و رنج رسیدۀ افغانستان دربر داشته باشد .

بهرحال، شورای عالی انجمن درجلسۀ یازدهم جون خویش تحریرچنین نامه را درآجندۀ مربوطه موافقت نمود. اینک ترجمۀ آنرا به مطالعین نهایت ارجمند تقدیم می دارم :

آقای محترم وعزیز آنتونیو گیوترس، سکرترجنرال سازمان ملل متحد !

انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان، یک سازمان غیرانتفاعی توسط یک تعدادافغانهای سکالر، مهاجر شهروند ایالات متحدۀ امریکا تشکیل یافته، از مدت بیست سال به اینطرف درراستای تحکیم صلح وشکوفانی ودموکراسی کشور جنگزدۀ افغانستان، که یک عضو سابقه دارسازمان ملل متحد، وهم یک هم پیمان ایالات متحدۀ امریکا میباشد، فعالیت بهیخواهانه مقتضی داشته است.

مبارزان آزادی وپرازقهرمانی های افغانستان همیشه درمقابل دشمنان خارجی، حمله آوران وعناصر تروریست که ازخارج خاصتاً ازسرحدات پاکستان وارد افغانستان می شوند، مبارزه نموده اند.اخیراً تروریستها میخواهند یک پایگاه پرامن برای مقاصدتخریبی واهداف شوم مصیبت بارخوددر داخل کشور بدست آورند.

همانطوری که شما وتمام جهان آزاد ازطریق رسانه های خبری وشبکه های تلویزیونی مشاهده نمودید، درچندهفتۀ اخیر چندین حملۀ فاجعه ناک وخون ریزی انفجارات درکابل صورت گرفت .

درطول تاریخ مبارزان آزادی ومردم صلحدوست افغانستان، موفقیتهای بزرگی را دربرابردشمنان ومهاجمین خارجی برای حفاظت خاک خود بدست آورده اند، ولی حالا درچنین حالت وشرایط فاجعه ناک جاری، افغانستان به کمک و پشتیبانی عاجل ممالک دوست ودرقبال همه اقدام مقتضی سازمان ملل متحد را ضرورت دارد.

ما آرزومندیم تامجریان ودست اندرکاران سازمان ملل متحد(لیدرشپ آن) اجرااتی را رویدست بگیرندتا هرچه زودتر جلواین مداخلات و ورود تخریبگران جنگ افروز، که اسلحۀ قتاله وبمبهای ویرانگر وموادمنفجره باخود حمل میکنند، بطورقاطعانه گرفته شود.  این گروههای تروریست بعضا نواحی ومناطق آرام وصلحدوست افغانستان را نیزبرای مدتی اشغال می کنند.

دراخیر این نامه ما توجۀ شمارا به راپوری که به تاریخ هفتم جون 2017 روزنامۀ معتبر واشنگتن پوست راجع به حالت کنونی افغانستان وجریان کنفرانس بین المللی صلح منعقدۀ کابل به نشررسانید، احتراماً جلب مینماییم: « آرزو میرود این کنفرانس درکابل، روشنی هایی رادرواشنگتن تبارز دهد، این گفتار راداؤود مرادیان مدیرانستیتوت مطالعات استراتژیک درکابل اظهار نموده است. درشرایط کنونی منطقه به این مسأله مطمئن نیست که آیا ایالات متحدۀ امریکا جزء معضله خوانده میشود یا جزء حل مسایل مربوطه؟ اما حکومت افغانستان بخاطر جدایی های روزافزون خود جزء این معضلات به شمارمی آید. سفارت ایالات متحده دریک بیانیۀ خود اظهارنموده که حملات اخیر درکابل، توجه وکمک تمام آنهایی راکه صلح راپشتیبانی می کنند ایجاب وتقاضا می نماید تاتعهدات خود را دوباره جداً بررسی کنند و به مقابل تروریسم باتمام اشکال آن به مجادله ومقابله دست به عمل شوند.»

این واقعیت توجه واحساس سازمان ما، انجمن صلح ودموکراس برای افغانستان را بخود معطوف ساخته وازجناب شما(محترم سکرتر جنرال سازمان ملل متحد) تقاضا می کند تا نفوذ وتأثیرثمر بخش سازمان ملل متحدرا در جهت بهبود اوضاع افغانستان، طوریکه لازم میدانید، بکاراندازید.

باعرض حرمت، داکترعبدالواسع لطیفی، رئیس انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان . شهرالکسندریه، ایالت ورجینیا، 15جون 2017/

منتشرۀ هفته نامۀ امیدشماره 1034 مورخ 15جون 2017

پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی                      الکسندریه، ورجینیا