نگاهی بزندگی هنری عزیزآشنا بنیانگذار و رهبر اركسترگروه آماتورهنرموسیقی نگارنده: زلمی رزمی

عزیز آشنا نوازنده، آوازخوان و یکی از پیشگامان و پایگذاران و رهبر اركسترگروه آماتورهنرموسیقی کشوراست که سالهاست برای نسل جوان کشورما ناشناخته و ناآشنا باقی مانده است. وی درسال 1319 خورشیدی در شهرکابل تولد یافته و درجوانی پا در وادی هنر گذاشته است عزیز آشنا پنجاه و چندسال قبل ازامروز وارد رادیوکابل شد و با اجرای نخستین آهنگش با مطلع زد ز بی رحمی به تیغم، یار، یاری را ببین  بصورت زنده صدایش از رادیوکابل پخش شد.

دومین آهنگش :

شکست عهد من و گفت، هرچه بود گذشت شعری بود ازدکترایـرج دهـقان که شنوندگان رادیو پسندیدند و ازآن استقبال کردند ولی شخصیت هنری آشنا فراتر ازآن بودکه به‌ دنبال شهرت باشد، او هنرمند پرتلاش و جستجوگربودی که اعتقاد به نوآوری و خلاقیت درهنرموسیقی داشت . سال 1342 خورشیدی دست به ابتکار تازه زد و با همکاری دوستان هنرجویش آقا محمدکارگر، چترام ساهنی ، ظاهر هویدا، رحیم جهانی، کبیرهویدا اولین آرکسترآماتور را تأسیس و تحت نظر مرحوم زلاند که درآنوقت بعنوان مدیرموسیقی رادیو ایفای وظیفه میکرد به مشق و تمرین نواختن آلات موسیقی پرداختند واولین کنسرت رادیویی شانرا نیزبه اجرا درآوردند .

دیری نگذشته بود که گروهی از هنرمندان غیرحرفه ای آنزمان چون احمدظاهر، مسحورجمال، صابر شیرزوی، یونس، ظاهرقیامی، احمدولی،حامد شکران، شیر شرار، ظاهر رفعتی، اسدالله کوچک ( اسدالله سیفی) ، اکبرنایاب، اکبر رامش، حبیب علوی، عبدالله، امین الله ندا، ببرک وسا و دیگران نیز با آنان پیوستند و ضمن اجرای کنسرت ها آهنگ های زیادی را به ثبت و نشر رسانیدند که تا امروز ازجمله بهترین آهنگهای آن زمان بشمار میرود.

تااینکه بعدا ازمیان آنان هریک: عزیزآشنا، ظاهر هویدا، کبیرهویدا، آقامحمدکارگر، رحیم جهانی، چیترام و ببرک وسا غرض تحصیلات عالی در رشته موسیقی بما سکو فرستاده شدند و بجز ببرک وسا که درحال حاضر آهنگساز و رهبر آرکستر سمفونی درشهرکلن آلمان است دیگران نتوانستند بطورپیگیر تحصیلات شانرا تا آخر به اکمال برسانند .عزیزآشنا سالهای زیادی است کشور را ترک و میان کشورهای اروپا و امریکا بسرمیبرد. عمر دراز و تندرستی و سلامتی و پیروزی همیشگی اش آرزوست.