پس از 98 سال که افغانستان در کجای تاریخ قرار دارد؟ آیا افغانستان در تصمیم گیری سیاسی ، نظامی ، اقتصادی و … به گونۀ یک کشور مستقل و آزاد عمل می کند؟ بحث گفتمان این هفته بر محور استقلال و چگونه گی آن در افغانستان می چرخد!