مصاحبه محترم آشنا بامحترم نوراحمد خالدی کارشناس ،تحلیل ګر مسایل سیاسی وتاریخی افغانستان ،نویسنده ،شاعر وکارمند سابق ارشد احصائیه افغانستان واسترالیا رادرمورد اهمیت وتاریخچه ۲۸ اسد روزی استقلال افغانستان .

  درمورد اهمیت وتاریخچه ۲۸ اسد روزی استقلال افغانستان را دراینجا بشنوید