این عید چه عید است؟ : نورالدین همسنگر

این عید چه عید است که دلی شاد نسازد –  ویرانه دلها زغم آزاد نسازد

رحمی نکند حال پریشانی مارا – این خانه تهی ناله وفریاد نسازد

بابی به رخ خسته ای مردم نگشاید – شور وطربی شهر دل ایجاد نسازد

از دام وقفس خیل قناری نرهاند – ماتمکده ای لانه ُ صیاد نسازد

هر خار وخس دامن گلزار نچیند – این باغ وچمن پر گل وشمشاد نسازد

گلبانگ تبسم نشود دیده ای گریان- آشفته شب راحت بیداد نسازد

این عید چه عید است؟که دلی شاد نسازد – این خاک زهر قید غم آزاد نسازد.

                          هالند-اگست ۲۰۱۷

                       نورالدین همسنگر