دوستان گرانقدر٬ هـمـوطـنان عـزیـز عـید هـمـه تـان مبـارک باد.

دوستان گرانقدر!   با وجود چنیدن دهه  جنک  در وطن  عزیز ما  هنوز هم  خون  ریزی و قتل  هموطنان  ما  در هر  گوشه  وکنار  کشور  دوام  دارد  و امنیت  تامین نگردیده  است. بسیار هموطنان عزیزما از عید  خبری ندارند  بناٌ جای  تبریک باید  برای هموطنان ما  که عزیزان  شان راازدست  داده  اند ٬ تسلیت  عرض بداریم . و برای آنهای که  شکم گرسنه و پای برهنه از  خانه وکاشانه  شان  بیجا شده اند ٬ صبر میخواهیم . 

                       ترحم پیشه پیـغمبـرانست  – سـتم کردن رسـوم کافرانـست

غزیزا تا توانی دل بدست آر –  که عرش الله قلوب مومنانست

زبد بگریز با نیکان بیـامـیـز –    بهشت عدل جای صاحب دلانست

شعرفوق از شاعره  شیرین سخن عایشه درانی برای تبریکی عید خیلی بجاست. 

فوتو ازصفحه  دکتور ارغند گرفته شده  است.