مصاحبۀ تکان دهندۀ صدراعظم سابق قطر : مفسر سیاسی-میرعبـدالرحیـم عـزیـز

  مصاحبۀ “حماد بن جسیم بن جابر بن التانی” صدراعظم سابق قطر با یکی از شبکه های تلویزیونی این کشور به ارتباط بحران سوریه و مداخلات بیگانگان درین کشور غوغای عجیبی در منطقه برپا کرده است. این مصاحبه ضربۀ هولناکی بر ادعای های پوچ و بی معنی عربستان، امریکا و ترکیه وارد نموده و پرده از بسیاری راز ها برداشته است. این هم یکی از دلایلی است که عربستان و سایر کشور های خلیج به اشارۀ امریکا بر قطر فشار وارد نموده اند که تسلیم شود و از راه مستقل و نزدیکی با ایران دوری جوید.  این مصاحبه افشاء ساخته است که گروه های مسلح مخالف دولت “بشر اسد” تحت اوامر دولت های خارجی بوده و از آنها هدایت می گیرند. من قسمت های عمدۀ این مصاحبۀ را خدمت هم میهنان تقدیم می کنم. بخشی  ازین مصاحبه توسط نویسنده ئی به اسم “تایلر دوردن”

((Tyler Durden به تاریخ 30 اکتوبر در ویب سایت Information Clearing  House به نشر رسیده است.

طبق عقاید یک عده از تحلیل گران حوادث شرق میانه، مصاحبۀ انفجاری “حماد بن جابر” اعتراف علنی به همکاری و سازش چهار کشور ترکیه، امریکا، عربستان سعودی و قطر در طرح بی ثبات ساختن سوریۀ و نظام “بشر اسد” نشان میدهد که نیرو های خارجی، گروه های تندرو به شمول النصره و القاعده را مسلح ساخته و آنها را تعلیم و تربیه داده اند. این اعتراف می تواند زمینه را برای ادعای سوریه در  مورد تجاوز به قلمرو و حاکمیتش آماده ساخته و کشور های مداخله گر را در پیشگاه محکمۀ بین المللی عدالت به محاکمه کشانیده و تقاضای جبران خساره نماید.

طوریکه جنگ در سوریه به آهستگی رو به اختتام میرود، معلوم میشود که در هر هفته بر مبنای شهادت یک عده از ماموران رسمی دخیل دربحران سوریه، مواد و اسناد زیادی برملاء شده که پرده از توطئۀ عظیمی علیه سوریه و نظام “اسد” بر میدارد.  تشدید بحران میان قطر و سازمان همکاری کشور های خلیج تحت رهبری عربستان سعودی باعث شده است که اسناد متعددی روی صحنه آمده  که نشاندهندۀ این واقعیت تلخ است که عربستان سعودی و سایر امیرنشینان خلیج می خواستند که بعد از انهدام عراق و لیبیا، گلم “بشر اسد” را جم نموده و سوریه را چند پارچه ساخته و یا اینکه مانند عراق و لیبیا غرق در بحران سازند.

در یک مصاحبۀ  تلویزیونی،حماد بن جسیمصدراعظم سابق سوریه  فاش ساخت که کشورش همراه با عربستان سعودی، ترکیه و امریکا از سال2011  اسلحه به گروه های جهادی در سوریه فرستاده اند. بایست اضافه کرد که کمیتۀ فوتبال جهانی 2022 قطر، مبلغ 500000 هزار دالر به بنیاد کلنتن تحفه داد.

“حماد بی جسیم” اظهار می کند که عملیات مخفیی که به نام “شکار طعمه” یاد میشد، “اسد” و یارانش را به طعمه تشیبه کرده که بایست یک به یک نابود میشدند. همین طرح باعث گردید که یک عدۀ قلیل نظامیان سوریه فرار کنند و خود را به عربستان سعودی و یا امریکا تسلیم نمایند تا در صورت پیروزی مخالفان دوباره به قدرت برسند. از خلال صحبت “حماد”، حمایت مستقیم امریکا و کشور های خلیج  از القاعده در سوریه استنباط میشود. او می گوید که “قطر اسنادی دارد  که نشان میدهد،  از آغاز جنگ در سال 2011 تا کنون، هدف مداخله گران تغییر نظام  در سوریه بوده است”. “حماد” اعتراف نمود که “ما اسناد کامل داریم که دخالت ما را در سوریه نشان میدهد. کشور های خلیج با حمایت امریکا و عربستان سعودی، گروه های جهادی را در سوریه مسلح ساخته اند. او ادعا می کند که “عبدالله” شاه وقت عربستان که تا سال 2015 حکمروائی نمود همراه با  امریکا، قطر را توظیف ساختند که رهبری عملیات مخفی و جنگ نیابتی را به عهده گیرد.  یک عده از صاحب نظران به این عقیده اند، باوجودیکه  اظهارات صدراعظم سابق قطر افشاء کننده است، یک موضوع نهفتۀ دیگری دارد که می خواهد از قطر در حمایت از تروریسم دفاع نموده  و امریکا و عربستان سعودی را  در تنها گذاشتن قطر در جنگ سوریه متهم سازد. “حماد بن جسیم” توضیح میدهد که “قطر به تمویل و تسلیح گروه های شورشی در سوریه ادامه داد، در حالیکه سایر کشور ها حمایت خود را تقلیل بخشیدند.” روی همین دلیل است که او بر امریکا و عربستان سعودی تاخته  و اظهار می کند که “در آغاز هر دو با ما بودند و همه در یک سنگر بودیم.” او تأکید کرد: “وقتیکه جنگ در سوریه آغاز شد، همۀ ما از طریق دو اطاق عملیاتی کار می کردیم: یکی در اردن و دیگری در ترکیه.”

“حماد” متذکر میشود: “زمانیکه حوادث در سوریه اول آغاز شد، من به عربستادن سعودی رفتم و با “عبدالله” شاه وقت این کشور ملاقات کردم. من این کار را  به هدایت پدرم انجام دادم “عبدالله” گفت، ما در عقب شما هستیم. شما با این طرح به جلو بروید و ما کار ها را  هم آهنگ می نمائیم، لاکن شما در رأس امور خواهید بود. ما همه اسناد را داریم و هر چیزی که به سوریه فرستاده شد، اول به ترکیه رفت و با همکاری قوای امریکا از طریق ترکیه  توزیع گردید. ما با هر کس دیگر مانند نظامیان درین موضوع داخل بودیم. در آنجا، اشتباهات صورت گرفت که حمایت از عناصر نادرست را در بر داشت . شاید روابط با النصره برقرار شده بود، لاکن من نمیدانم. شما یعنی امریکا و عربستان با ما در یک سنگر بودید. حالا طعمه از دست ما رفت و “بشر اسد” هنوز باقی است. وضعیتی که در جریان است، هرگز اجازه نخواهد داد که در سازمان همکاری خلیج پیشرفتی حاصل شود.”

“حماد” می گوید، طوریکه همه میدانند، سی آی ای  با همکاری متحدین خلیج مستقیماً در سعی تغییر نظام در سوریه داخل بوده است. موضوعات استخباراتی درین خصوص به  بیرون درز کرده است. دولت امریکا میدانست که سلاح های پیشرفته ای که غرب و کشور های خلیج تهییه می کردند در دست القاعده و داعش می افتد، در حالی که  ادعا میکردند که گروه های میانه رو را مسلح میسازند. بطور مثال یک یاداشت استخباراتی که به هلری کلنتن فرستاده شد و بعداً به بیرون درز کرد، حمایت قطری ها و سعودی ها را از داعش نشان میدهد.  درین یاداشت آمده است که “حکومات قطر و عربستان سعودی کمک های پنهانی و حمایت لوژیستیکی به داعش و سایر گروه های تندور سنی می نمایند.” علاوه بر آن، یک سند  بلند بالای مخفی ادارۀ امنیت ملی امریکا که توسط “سنودن” برملاء گردید، به وضاحت نشان میدهد که “مخالفان مسلح در سوریه از سالیان اول جنگ که حیات نیم میلیون تن را گرفته است، تحت حکم حکومات بیگانه فعالیت می کردند.”

جدید ترین سند ادارۀ امنیت ملی امریکا  تائید می کند که در سال 2013 ، شورشیان  ساحات ملکی دمشق به شمول  میدان هوائی بین المللی این شهر را مورد حملات راکت ها زمین به زمین قرار دادند که توسط عربستان سعودی تهییه شده و  با آگاهی کامل امریکا انجام گردید. حکومت امریکا و سعودی جریان حملات راکتی را از اطاق های عملیاتی نظارت می کردند.

“حماد بن جسیم” اظهار می کند که “بدون کمترین شک، اسناد عظیمی در ماه ها و سال های آینده بیرون خواهد آمد.

مفسر سیاسی: میرعبدالرحیم عزیز

11/7/2017