من افغانم : شعر از لینا روزبه حیدری

من نه  تاجیکم نه پشتون ٬ نی هزاره و نه رترکم

نی  ز ازوبیک ٬ نه  بلوچم نی زایماق  سترکم

من به  مذهب  نی  زسنی ٬ نی زشیعه ٬ نه زسیکم

نو دو رنگم ٬ نی دروغم ٬ نی  فسادم٬ نی  شریکم

نی  زشمالی  ٬ نی جنوبی ٬ نی زعربم ٬ نه زشرقم

نی زکوی فتنه پیشان٬ نی  پی تشویق  فرقم

نی  به  فکر  جنگ لفظم ٬نی بفکر تهمت وشر

نی  زر اندوزم٬ نه نوکر ٬ نی  کلاه فتنه برسر

خطه ام  افغان ستانست٬ خاک ان  از  من  سراسر

ما همه افغان وافغان سر برسر باهم برابر

رود  و دریاست خروشان٬ کوهسارت با جلالند

فصل  هایت بی  نظیر ومردمانت با کمالند

پاک بادا خطهٔ من از کف  شر وشرارت

مرده باد هرکه بردست صلح میهن را بغارت

خاک بادا به دو چشمش  کوندارد تاب  دیدن

دست مایان را چو زنجیر ٬ متحد ٬ باهم پریدن

مرگ برخصمت همیشه٬ شاد زی  بی درد وماتم

دور بادا ٬ ازوجودت  تکه های  راکت وبم

سبز بادا٬ سبز بادا ٬ نام تو زجسم وجانم

زنده بادا ٬ زندبادا ٬ کشورم ٬ افغانستانم