به اقتفای شعر مرحوم‌ صوفی عشقری (رح) اگر ؟ : م – اسحاق ثنا

می نوشتم سال ها گر رنگ‌ اگر‌ می داشتم 

دامن دانش گرفتم‌ چنگ اگر می داشتم 

لحظه‌ای از رنج‌ دنیا فارغ و در گوشه ای 

ساز می کردم دمی سارنگ اگر می داشتم 

خصم میهن چپ اگر میدید سوی کشورم 

فرق او را می شکستم سنگ اگر می داشتم‌

هیچ گاه حرف حقیقت را نمی گفتم‌ به کس 

همچو کاذب شیوه ای نیرنگ اگر‌ می داشتم 

این قدر ویرانه و برباد کی میشد وطن 

رهبر دلسوز و با فرهنگ اگر می داشتم

زنده اش هرگز نمی ماندم ثنا خصم پلید 

گر به این نامرد روزی جنگ اگر می‌داشتم 

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا 

۲۴/۰۷/۲۰۱۸