کابل این یل زخمی گردن فراز گیتی؛ برعکس در کاجستان های غرور استوار و سر بلند می ماند : مـهـرالـدین مـشـیـد

 روز چهارشنبۀ گذشته مزدوران بیگانه و افراد وابسته به شبکه های شیطانی استخبارات منطقه خونین ترین فاجعهء ضد اسلامی و ضد ارزشهای ملی را در برچی مربوط ناحیهء سیزدهم به راه افگندند و ده ها خانواده را در سوگ عزیزان شان بنشاندند. این حمله که خلاف اصول دین اسلام و سایر کنوانسیون ها و ارزش های جهانی در یک مرکز تعلیمی انجام شد. در واقع سیمای اصلی تروریستان را آشکار کرد که به هیچ اصلی پایبند نیستند و تنها خود رامکلف به ماموریت ناجایزی می شمارند که از سوی شبکه های جنهمی آی اس آی و سایر شبکه های شیطانی برای شان سپرده می شود.

در این حادثه وحشتناک و دلخراش بر بنیاد آمار های رسمی بیش ۶۰ تن شهید و بیش از ۷۰  تن جراحت برداشتند که آمار های غیر رسمی شمار کشته ها و زخمی های این حادثه را بیش از ۳۰۰ تن ذکر کرده اند. بیشترین قربانیان این حادثه را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهد که هر یک با صد ها امید و آرزوی در اوجی از فقر و بدبختی در مرکز یادشده مصروف فراگیری آماده گی های کانکور بودند. دشمنان پیدا و پنهان مردم افغانستان با این حادثه آفرینی ، چهرهء اصلی ضد ملی و وابستگی ننگین شان را خیلی افتضاح بار به نمایش گذاشتند تا اهداف انسان دشمنانه و اهریمنی باداران شان را با کشتن بیگناهان در افغانستان براورده بسازند. تروریستان با این حمله وحشیانه کودکانی را هدف قرار دادند که کشتن شان ضد اسلام بوده و این گونه کشتار بیرحمانه را حتا در هیچ دین و فرهنگی نمی توان توجیه کرد. شبکه های استخباراتی با این اعمال وحشیانه می خواهند اهداف گوناگون را دنبال کنند و از جمله هدف آنان فاصله ایجاد کردن میان شهروندان کشور است تا تضاد قومی و مذهبی را در کشور دامن بزنند. این در حالی است که مردم افغانستان یک صدا و با هم این عمل شیطانی تروریستان را تقبیح کرده و تمامی شهروندان کشور خویش را در این ماتم شریک می دانند؛ زیرا که این ملت دشمن مشترک خود را شناخته اند و در برابر توطیه های دشمنان هیچ گاه فریب نمی خوردند. آنان دریافته اند  که یک بدن واحد یک ملت اند و که با به درد آمدن یک عضو تمام بدن جریحه دار می شود.

تروریستان هرچند با این حملۀ وحشیانه کابل را سوگوار کردند و کابلیان را در سوگ عزیزان شان بنشاندند. تروریستان و حامیان شیطانی آنان بدانند که کابل، این یل گردن فراز گردون با کوله بارخون بر دوش از سال های سال بدین سو با اهریمن تاریخ در نیرد است. هرچند زخم هایش ناسور است و سوگ فرزندان بر برج و بارویش سخت لنگر افگنده است و از عمق درد کمرش آزرده است؛ اما هنوز هم سر بر زمین نمی گذارد، استوار و با قامت بلند چون کاجی در جنگل وحشتناک تاریخ قامت آرایی دارد و چون تلنگری بر عرصهءبیرحم نیرد داد بربیداد سایه افگنده و به گونۀ تهمتنی راسخ بر دشمن مکار و بیرحم می غرد و درد های جانگداز فرزندانش را با خاطره های شکوهمتد و حماسه های بی مانند آنان تحمل می کند. کابلیان تا آخرین رمق حیات به دشمن مکار سر خم نکرده اند و بزرگ ترین مهاجمان مکار و متجاوزان تاریخ حتا آرمان آه گفتن شهروندانش  را با خود در گور برده اند. کابل هیچگاهی در برابر دژخیمان تاریخ سر فرودنیاورده و داغ ننگین شکست را بر جبین تحمل نکرده است. حافطهء کابل امروز و کاپل و کابورا و پاروپامیزاد کهن که رخش رستم را نیز زمین گیر کرد، پر از خاطره های بزرگ ترین مهاجمان تاریخ از بربر های شمال تا سکندر و ساسانی ها و انگلیس ها و شوروی است و این بار با مکار ترین مهاجم و متجاور تاربخ رو برو است و هرچند روز های دشوار تر از این را تجربه کرده و از تیر باران ها و راکت پراگنی ها و بمباران های هوایی و تعزیرات شدید اقتصادی نه تنها از دشمنان مکار، بلکه از یاران جفا کار خود نیز بسا خاطره های خونین دارد؛ اماهرگز سرغرور بر زمین نزده و با نعش فرزندان به دوش و اشک برجشمان با دو شمشیر بردشمن خبیث حمله ور شده و هرگز شکست را قبول نکرده است؛ اما کابل هراز گاهی از درون شکست خورده است و از آنانی ضرب شصت دیده که ادعای خودی را کرده اند و به قول معروف از ستون پنجم ضربه دیده و دوست در لباس دشمن تیغ از دمارش بیرون کرده است. هرچه باشد کابل خونین و دردمند هنور استوار است و دشمنان رنگارنگ مردم افغانستان باید بدانند که با این حمله های وحشیانه هرگز قامت استوار کابل و کایلیان را شکسته نمی توانید، مگر که ازپشت بر آنان خنجر بزنند؛ کابل هر از گاهی از پشت بوسیله آنانی خنجر خورده که ادعای رسم یاری را با او داشته اند و زیر پوشش ستون های پشت جبهه زخم های خونین تر از دشمنان بر پیکر بیمارش وارد کرده اند. این زخم های وارد شده از مار های آستین بوده که استواری کابل را گرفته است و این سبب شده تا کوله بار خون بر دوشش به رمین افتد. در گذشته ها همچو خطر کابل را تهدید کرده و حالا هم بعید نیست که چنین خطری کابل را تهدید کند و اما عزم بر آن است که این بار از پشت خنجر نخورد و قامت استوارش در رویارویی با دشمنان مکار استوارتر بماند و دسمنانش زبون وشکست خورده رسوا و بدنام تاریخ شوند.

حالا مردم ما دوستان و دشمنان پیدا و پنهان خود را شناخته اند و هدف اصلی این مانور های شیطانی را درک گرده و هیچ گاهی این توطیه ها در میان آنان درز ایجاد نمی کند و صفوف فشردهء آنان را نمی شکند. این اعمال سیاه کارانه برعکس خشم و انزجار مردم مارا برضد زمامداران ظالم و تمامیت خواهء پاکستان و ایران و روسیه و کشور های دیگر افزایش میدهد و اما این به معنای چسم پوشی از ضعف نیرو های کشفی و امنیتی کشور نیست و این جای پرسش است که چگونه تروریستان از خلا های امنیتی استفاده کرده و بار بار اهداف شان را درست مورد حمله قرار میدهند که مسوولان امنیتی جدا پاسخ گو اند. این رویکرد ظالمانهء تروریستان نشان می دهد که اندک ترین کرنش در برابر آنان زیر نام صلح و نام دیگر جز بازی با سرنوشت مردم ما معنای دیگری ندارد و معامله گران را هبچ گاهی این ملت نمی بخشد؛ زیرا هر معامله با تروریستان جفا در حق مردم افغانستان است. پاسخ منطقی دربرابر این تروریستان یک دست شدن و متحد شدن مردم ما است تا مشت کوبنده یی در دهن تروریستان و حامیان پاکستانی و ایرانی و سایر دشمنان مردم افغانستان وارد کنند و کشور را از شر تروریزم نجات بدهند.یاهو