سخاوت روانشاد شهید حاجی محمد عارف ظریف بر هموطنانش : امان مـعـاشـر

   حاجی محمد عارف ظریف سابق وکیل در پار لمان افغانستان و عیار مرد بر سکوی مهربانی یازده سال قبل از امروز در انفجار شهر پلخمری جان باخت و صدای روانسوز اش روح و روان یاران با انصاف در تجارت، پاکیزه گی و صداقت در کار ، وفا داری به رفاقت و قدر دانی را تکان میدهد.
مرحوم محمد عارف در تاشکند تاجر نامدار و شخصیت گرامی معروف و مشهور بودند که دست خیر آن به صد ها هموطن ما باز بود و بر همه درس انساندوستی و مهربانی میدادند..
ما با هم دوست بودیم
امروز یازده سال از شهادت آنها میگذرد ، خواستم خاطره ی از دیدار اخیر خود را بنویسم .
دیدار اخیر من با مرحومی در سال 2005 در هوتل انترکانینتال تاشکند بود در جمع هیات از تجاران افغانستان که در راس آنها معاون وزیر مالیه قرار داشت ،در تاشکند تشریف آوردند.
.
کارمندان قونسولگری افغانستان در شهر تاشکند انزمان در پهلوی پرابلها ساخته و وبافته خود شان بالای تجاران وارد مینمودند یکی هم از هر موتر باربری که داخل افغانستان میشد پرداخت دوصد دالر بنام فیس قونسولگری بود .


با تعدادی از تجاران افغانستان که در اوزبیکستان تجارت داشتند با نویشتن ورقه شکایت نزدهیات افغانی رفتیم.مرحوم حاجی محمد عارف که عضو ان هیات بودند مرا به وزیر مالیه معرفی کردند .معین وزارت مالیه با احترام که بر مرحوم جاجی محمد عارف داشت و حضور شان در تاشکند با موتر های پولیس اوزبیکستان بدرقه میشدند خصوصی از راه عقب هوتل بیرون شده به موتر من نشست و شهر تاشکند را دور زدیم و در ضمن پرابلمهای تجاران را گفته مثال دادم( همین حالا دو موتر شخصی من که هر کدام به ارزش کمتر از هزار دالر کچالو و پیاز بار است دو روز است در قطار دها موتر از سایر تاجران در سرحد منتظر ورقه عبور قونسلگری ایستاد است معاش و مصرف دریور، آسیب رسیدن به مال از تاثر گرمی هوا که اقلن دو روز را در بر میگیرد برای ما خساره وارد میکند باید دو صد دالر فیس قونسلگری برای هر موتر را پرداخته ورقه عبور از آنها بگیریم تا موتر ما اجازه ی ورود به افغانستان یابد . در سرحد نیز افراد وابسطه به قونسگری اند که موتر های وابسطه به خود شانرا بدون پرداخت این قیس اجازه دخول میدهندو ما با پرداخت همه مصارفات مالیاتی و دادن قلمانه به 31 اداره در افغانستان و سرگردانیهای زیاد مال خود را از گمروک میکشیم)
معین وزیر مالیه سخنان من را به دقت شنید و دو روز بعد با ارسال مکتوب به اداره قونسلگری تاشکند دو صد دالر جبری برای هر موتر را غیر قانونی دانسته و از پرداخت آن ما را معاف نمود. سهولت بر کار ما رخ داد و سرعت کار ما بیشتر شد
روحش شادوخاطرش بر دلها ماندگار باد؛

امان معاشر