پشتوانه‌ی احساس : شعر از نورالله وثق

عزمی به سربلندی کهسار
تا اوج قلههای سـر افراز

درسی به استقامت تاریخ
تا انتهای نقـطهی آغاز

قولی به اسـتواری قرآن
چون آیههای محکم سوگند

نوری به مهربانی خورشید
جاوید و دلفروز و خوشایند

راهی به رهگشایی مهـتاب
در کوره راه ظلمت هستی

سوزی به جانفشانی عشاق
در آتش تناور مستی

عشـقی به پایداری ایمان
در دشـت بی کرانهی نیرنگ

دردی به پشتـوانهی احساس
جـانسوز و عاشقانه و خون رنگ

در لالههای سـرخ بیابان
در بیـشــههای قلهی توحید

از انعکاس خون شهـیدان
در بستر زمانه توان دیـد
نورالله وثوق