بداهه اى نهارى:داغِ داغ … درچار فصلِ اين وطن« بيقرار » : نـورالله وثـوق

دل بيقرارت ديده ام   بى اختيارت  ديده ام

درهرگذارت ديده ام   پيوسته زارت ديده ام.

عمرى اسارت ديده ام. رنج وشرارت ديده ام

غم را بشارت ديده ام  تقسيم غارت ديده ام

كين و عداوت ديده ام نفرين ولعنت ديده ام

  در چار فصل اين وطن در نوبهارت. ديده ام

مسكين وخارت  ديده ام بلخ وتخارت ديده ام

دركابل ودرپكتيا در قندهارت ديده ام

آتش بياران هرطرف  كينه تباران هرطرف

دردِ فراوان هرطرف بى اعتبارت ديده ام

ويرانى  و آه وفغان  سرگشته هرسوى جهان

  اشك از دوچشمِ دل روان    در رودبارت ديده ام

جاى گل وياس وسمن   دردشت ودر كوه ودمن    

درهركجاى اين وطن  كشتِ حقارت ديده ام

دربوق وكرناى جهان   يا آشكارا يانهان 

ازاين همه ظلمِ روان تنها نظارت ديده ام    

سرخط حيرانى وطن        روح پريشانى وطن

بيداد وويرانى وطن  رنج واسارت ديده ام

  از رهبرانِ  ِ بى خبر  ازهرنشستِ بى ثمر

چه درحذر چه درسفر  اوجِ شرارت ديده ام

فرزند قربانى  منم    نسلى كه مى دانى منم

پامالِ هرجانى منم   درهر عبارت ديده ام

درپاى منبر بوده ام  باديده ى تَر يوده ام

حتى به سنگر بوده ام   جاجا تجار ت ديده ام 

…..

نورالله وثوق

١٥:٣٠ دوشنبه ١٩قوس/آذر ١٣٩٨

2018/12/14، 2:14